กฎต้นแบบว่าด้วยรูปแบบสหการเพื่อความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ผู้แต่ง

  • อภิชาติ เสียงล้ำ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกฎหมายต้นแบบว่าด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ วิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การมีส่วนร่วมออกแบบ, ร่วมออกแบบ และการรับฟังความคิดเห็น

ผลการวิจัยพบว่า การจะให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการบริการสาธารณะนั้นจะต้องจัดตั้งองค์กรเรียกว่า ‘สหการ’โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งองค์การสหการรองรับ และมีโครงสร้างกฎหมายว่าด้วย องค์การสหการประกอบด้วย คณะกรรมการสภาองค์การสหการ คณะกรรมการควบคุมการบริหารองค์การสหการ ผู้ว่าการองค์การสหการ ผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์การสหการ และประเภทบริการสาธารณะที่ให้บริการ

            การวิจัยเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ให้มีบทบัญญัติให้จัดตั้งองค์การสหการได้ และเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพื่อให้เทศบาลสามารถร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนจัดตั้งองค์การสหการได้ เพื่อเป็นฐานอำนาจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสหการ เป็นองค์กรความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะ             

Downloads

Download data is not yet available.

References

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542

ประเทศญี่ปุ่น (Municipal Coopertive : Local Autonomous Law 1947 : Patial cooperative

สาธารณรัฐฝรั่งเศส Syndicate (Code general des collectivites territorials” 1996 :

(Edtablissements public de cooperation intercommunale)

สหรัฐอเมริกา Special District (Soilid waste disposal district Act.1965)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2549) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

ปธาน สุวรรณมงคล(2548) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะ เวทีวิชาการ. คณะรัฐศสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิทยา บวรวัฒนา(2545) ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. กรุงเทพ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์

สถาบันพระปกเกล้า (2550) ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบและความเป็นไปได้. นนทบุรี : ส.เจริญการพิมพ์

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2560). วิธีวิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ: อาร์ทิพานีย จำกัด

สมยศ นาวีการ (2547) ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ

Special District Fomation a Guide: CSDA And Calafco : jeff brax. Kimberly cox. Pete kampa. S.r.jones. Elliot Mulberg.

เผยแพร่แล้ว

03-12-2021