การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านกระบวนการจัดการขยะของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ผู้แต่ง

  • กุลกันยา ศรีสุข
  • ปรีชา ปาโนรัมย์

คำสำคัญ:

การเพิ่มประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาฐานข้อมูล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของชาวบ้าน สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกำจัดขยะที่มีการทิ้งในบริเวณต่างๆ ภายในหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และเพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลด้านกระบวนการจัดการขยะของชุมชนที่เหมาะสมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ประชากรที่ใช้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มชาวบ้าน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยเปิดตาราง ทาโร่ยามเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเชิงสำรวจ แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านบ้านมีความรู้ในเรื่อง ขยะ จัดอยู่ในระดับ มาก มีพฤติกรรมการทิ้งขยะ คือ มีการบริหารจัดการขยะภายในแต่ละหลังคาเรือน จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ถึงระดับ มาก ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ภายในโปรแกรมการใช้ ยังขาดการลงข้อมูลเนื้อหาที่ครบถ้วน ปัญหาในเรื่องการประมวลผล

References

กุลกันยา ศรีสุขและคณะ. (2560). การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์.
วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
1(1) หน้า 88.
ปรีชา ปาโนรัมย์.( 2560) การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้จากผลงานวิจัย.
วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
1(1) หน้า 53.
นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล. (2560). การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์.
วารสารสหวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
1(1) หน้า 70.
บัญชา สุวรรณสิทธิ์ . (2550). การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดของเทศบาลตำบลสันทราย
หลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ลักขณา ภูสว่าง. (2546). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเทศบาลเมือง
ลำพูน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง. (2557). รายงานประจำปี พ.ศ.2557. บุรีรัมย์ : อัดสำเนา.

เผยแพร่แล้ว

07-06-2018