วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 7 No. 3 (2020): July - September 2020

Published: 2020-09-30

Contents

Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus

ANALYSIS OF THAI LANGUAGE TEXTBOOKS FOR PRIMARY SCHOOL

Worakamol Seehanawee, Montha Chumsukon

134-147

THE STUDY OF MERIT - MAKING OF TALE IN DHAMMAPADATHAKATHA

Phramaha Somkid Vajirañaṇo, Phramaha Daosayam Vajirapañño

241-255

THE MODEL FOR INSTILLING MORALITY AND ETHICS FOR YOUTH IN CHATTURAT DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE

PhakruSutah Phattaradham, Phrakhru Sudhikhambhirayan, Phramaha Samrong Saññato

274-292

THE SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF SUICIDE THAISOCIETY ACCORDING TO THE THERAVADA BUDDHIST PHILOSOPHY

PhraWitool Santajitto (Phothised), Phrakhru Bhavanabodhikun, Jaras Leeka

355-368

THE MODEL OF BRANCH EXPANSION OF NONG PA PHONG TEMPLE

Phrakhru Soponechayapiwade Phreecha Anãlayo, Phramaha Mit Thitapanyo

369-378

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757