วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการราย 3 เดือน (ปีละ 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม, ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และ ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่นำองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาด้านการศึกษา

เปิดรับบทความ ประจำปี 2563

2019-06-14

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น (Journal of Graduate MCU khonkaen campus) TCI 2 
เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Vol. 6 No. 4 (2019): October - December 2019

Published: 2019-12-27

Buddhist Environment Conservation

สิทธิพล เวียงธรรม

1-17

THE INFLUENCE OF DAVID HUME’S 'S THEORY OF KNOWLEDGE ON HUMANS

พระเฉลย ฐิตวํโส (บุริภักดิ์), พระครูภาวนาโพธิคุณ พระครูภาวนาโพธิคุณ

18-29

An Analytical Study of The 5 Precepts in the View of Buddhist Ethics

ปัญญา ศาสตรา, จรัส ลีกา, พระสมบัติ ฐิตญาโณ, พระมหาอรรถพงษ์ ศรีระวงษ์, พระนรินทร์ สีลเตโช

30-46

The values of the dhammadhipatai according to Buddhist ethics

พระธีระพงษ์ นรินฺโท, สุวิน ทองปั้น, พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี

47-60

Strategies for Teacher Development in Learning Management for Small-sized Primary Schools

วิไลพร ศรีจันทร์หล้า, ถวิล ลดาวัลย์

71-82

The Development of Ethics of Professional Teachers under the Office of Kalasin Primary Education Service Area I

ดุสิต ปรีพูล, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

97-108

A Development of English Communication Skills of the Student in Surin Province by using CLT Theory

ณัชปภา โพธิ์พุ่ม, พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ (ถิ่นแถว)

109-122

Learning Management for Developing lower Secondary Students’ Morality in Social Studies Religion and Culture Essential Subject Group of Schools under Khon Kaen Municipality

พระพันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน (ภูมิรัง), วิทยา ทองดี, ประยูร แสงใส, ปานจิตร กุสุมาลย์

123-136

Learning Management On Buddhist Subject Of Teachers Based On Sarniyadhamma 6 at Phrapariyaditdham General Education Schools Kalasin Province

พระปลัดวรรธนา ญาณวโร (สุวรรณเพ็ง), รัชนี จรุงศิรวัฒน์, วิทยา ทองดี, อุทัย วรเมธีศรีสกุล

137-152

Buddhist Methods for Learning Management on the Social Studies, Religion and Culture Studies Department of Secondary Schools under Khon Kaen Municipality

พระดิฐวัฒน์ อภิวฑฺฒนธมฺโม (ทิพคุณ), ประยูร แสงใส, วิทยา ทองดี, อุทัย วรเมธศรีสกุล

153-165

An Analytical Study of Aesthetics in the Middle Way of Theravada Buddhist Philosophy

สามเณรอนุ น้อยกลาง, พระยุทธนา อธิจิตฺโต

166-176

LEARNING MANAGEMENT TO DEVELOP THE LEARNERS SERVICE MIND OF THE SOCIAL STUDIES RELIGION AND CULTURE ESSENTIAL GROUP IN THE HIGHER SECONDARY EDUCATION LEVEL UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATLONAL SERVICE AREA 25

พระกรวัฒน์ สิริปญฺโญ (สืบสวน), สาคร มหาหิงค์, ประยูร แสงใส, ปานจิตร กุสุมาลย์

177-191

A Study of Buddhist Learning Model to Promote Desirable Characteristics of Students In Terms of Ethics and Morality in Nonghan Industrial and Communities Education College Under Office of the Vocational Education Commission

ชารีวัฒน์ ถวิลวงษ์, วิทยา ทองดี, สาคร มหาหิงค์, ชัชวาลย์ สาระภูมิ

192-202

Resilience and Stress among the 1st Nursing Students at Faculty of Nursing Chaiyaphum Rajabhat University

อ้อยทิพย์ บัวจันทร์, ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์, ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง, เทพไทย โชติชัย

269-281

Factors related to alcohol drinking behaviors among high school students in Mueang Khon Kaen Municipality

เทพไทย โชติชัย, เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ, อ้อยทิพย์ บัวจันทร์, สรายุ มันตาพันธ์

282-296

The Buddhist Ethics for prevention and resolution of The drug problem of the community in Pueainoi District, KhonKaen Province

พระครูกิตติโชติกุล กิตติปาโล (ปะละกัง), จรัส ลีกา, สุวิน ทองปั้น, นิเทศ สนั่นนารี, วิเชียร แสนมี

341-354

An analysis of the concept of world in the Triphumpraruang

พระครูวิจิตรธรรมาทร (เรียน ติสฺสวํโส)

427-438

Management of Disciplinary Misconduct by Monks in the Khon Kaen Provincial Office of Buddhism

พระกฤติธี สุทฺธิปญฺโญ, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

577-590

Philosophy Arts Culture Tradition and the Way of Life of Lanchang Linkingdom

จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ, Sariga Sa-waingam

591-604

TOPONYMY OF TEMPLES IN THAILAND AND AND LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC : THE COMPARTIVE NAMING

พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก เกษรบัว)

621-638

Moral Behaviour Development of the Youths in duration of Technological Changing : Case Study Thai Youths in Khon-kaen Province

พระครูภาวนาโพธิคุณ พระครูภาวนาโพธิคุณ

701-715

Development of Sustainable Community Tourism Management in Ayutthaya Province

ศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร

.

Effectiveness of Village and Urban Fund Management in Kamphaengphet Province

ชนะพงษ์ กล้ากสิกิจ

.

Implementation of Strategic PlanforUpgrading the Internal Administration Process of Sangha InNakhonsawanProvince

พระครูนิภาภัทรกิจ ฐิตสทฺโธ

.

AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLES TO DRUG ADDICT'S REHABILITATION OF WAT THOM KRABOK

พระมหาธนกร กตปุญโญ (ดรกมลกานต์)

.

View All Issues

ISSN(Print) : 2539-6757