ISSN: 2630-0427 (Online)

The Journal of Arts Management is a double-blinded peer-reviewed, open-access journal. The main objective is to provide a forum for researchers in the fields of Liberal Arts, Education, Business Administration, Management, Political Science, Public Administration and interdisciplinary of Humanities and Social Sciences. Our mission is to promote awareness of and compatibility with the dynamics of various study areas and to disseminate relevant research work to support the need for new knowledge related to Arts, Business Administration, Educational Administration, Management, Political Science, Markrting, Tourism and Sports, Accouting, Arts and Culture. All submitted manuscripts must be reviewed by at least 3 experts via the double-blinded review system. The articles are in both Thai and English

 

วารสารศิลปการจัดการเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ

2023-05-27

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ  สำหรับผู้ที่สนใจตีพิมพ์ในวารสาร TCI 1

วารสารศิลปการจัดการ เปิดรับตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 โดยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้แก่สังคมและประเทศชาติ 

นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียด ขั้นตอนการพิจารณาได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jam/index 

หรือติดต่อ 065-396-1669 063-9107763 หรือ 021197687

Announcement of the addition of a new editorial team

2023-02-23

เนื่องด้วยปี 2566 วารสารศิลปการจัดการ โดยมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ (องค์กรไม่แสวงกำไร) ได้ดำเนินการปรับเพิ่มกองบรรณาธิการใหม่ เพื่อพัฒนามาตรฐานของวารสารในระดับนานาชาติตามนโยบายของ TCI และยังคงนโยบายการผลิตวารสารออกเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ดังนี้

ฉบับที่ 1  เผยแพร่     มกราคม – มีนาคม 2566

ฉบับที่ 2  เผยแพร่     เมษายน – มิถุนายน 2566

ฉบับที่ 3  เผยแพร่     กรกฏาคม – กันยายน 2566

ฉบับที่ 4  เผยแพร่     ตุลาคม – ธันวาคม 2566

สำหรับท่านเจ้าของบทความที่เสนองานต่อวารสารศิลปการจัดการ เผยแพร่และได้รับการตอบรับให้ลงบทความในฉบับแรกหรือฉบับล่วงหน้าของปี 2566 กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการนำเสนอบทความของท่าน ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ส่วนท่านเจ้าของบทความที่จะนำเสนองานในระบบออนไลน์ของวารสารศิลปการจัดการ สามารถติดต่อ ดร.ไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์ ที่ E-mail : journalofart@gmail.com โทร 063-910-7763, 02-119-7687 หรือไปรษณีย์ 68 ซอยรามคำแหง 21 แยก 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ช่วยผลิตพัฒนาวารสารศิลปการจัดการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้

ประกาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ

ประธานมูลนิธิธรรมาภิวัตน์

บรรณาธิการวารสาร

The Ethics Committee (EC)

2021-11-01

The Editorial Board of the Journal of Arts and Management would like to notify faculty researchers and academics wishing to submit research papers in the humanities and social sciences for publication if their research has been reviewed by the Human Research Ethics Committee or Exemption from research ethics certification. Request to submit evidence for editorial review. Authors can send such documents via email: journalofart@gmail.com

 

Vol. 8 No. 1 (2024): January - March

บทบรรณาธิการ

ขอต้อนรับสู่ปีมังกร ตามศาสตร์พยากรณ์ทั่วโลกเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์เทวดาที่มีอยู่จริง เป็นผู้มีพลังงานอันวิเศษ สำหรับชาวจีนยิ่งเชื่อว่า มังกร คือ เทพเจ้าที่ทรงพลังแห่งโชคลาภใหญ่จะมอบให้กับคนสร้างบุญความดี คนขยันหมั่นเพียรไฝ่รู้ อดทนมีวิริยอุตสาหะ ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น มังกรจีน จึงถูกเปรียบให้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศแห่งเอเชีย

ขณะนี้การหลั่งไหลคลื่นชาวจีนเข้ามาในประเทศไทย และอาเซียนเป็นสิ่งที่มองเห็นการแพร่อาณาจักรทางศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ธุรกิจในระบบ ธุรกิจนอกระบบ และความมั่นคง มั่งคั่งของมังกรจีนโดยแท้ และสภาวการณ์ยิ่งไปกว่านั้นหากสังเกตในช่วง 5 ปีก่อนเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 กระแสของการศึกษาของชาวจีนในประเทศไทยยิ่งเพิ่มจำนวนทวีคูณอย่างรวดเร็วในการเรียน โดยประเมินได้ว่ามีชาวจีนเรียนในไทยไม่น้อยกว่า 100,000 คน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 50,000 คน เพราะช่องว่าง 3-4 ปีของการห้ามเรียนในสถาบัน การอนุโลมเรียนในระบบออนไลน์ (Online) ช่วยอนุเคราะห์มาตรการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทั่วไป (Onsite) ที่เข้มงวดลง ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยขาย หรือให้กับกลุ่มทุนชาวจีนร่วมทุนเป็นเจ้าของบริหารไม่น้อยกว่า 10 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นต้น

ความจริงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการพัฒนาและผลความก้าวหน้าทางการศึกษาเติบโตมากที่สุดในโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ต้องยอมรับว่าปัจจุบันผู้นำวิทยาการทางการศึกษายังคงเป็นอเมริกาและยุโรป ที่มีออสเตรเลียกับแคนาดาแสดงศักยภาพของผู้พัฒนาการจัดการความรู้สมัยใหม่

ถึงเวลาแล้วที่ บทบาทของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาลปัจจุบัน ควรปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้ทันสมัยกับนโยบายและแผนการศึกษาของชาติ ให้สอดคล้องกับความทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีและชาวต่างประเทศ ที่เป็นแบบ International Standard ซึ่งก็เห็นด้วยกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ปรับปรุงเกณฑ์คุณวุฒิและมาตรฐานการศึกษา เป็น EdPEx ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารศิลปการจัดการ ได้ตระหนักในมาตรฐาน และนำหลักเกณฑ์ EdPEx มาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน และกำกับงานบทความวิชาการต่างๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะในปีนี้ที่กองบรรณาธิการ จะให้ความสำคัญกับบทความที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ที่กำหนดไว้ 5 กลุ่ม คือ F - FOOD อาหารไทย F - Film ภาพยนตร์ไทย F - Fashion แฟชั่นไทย F - Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย F - Festival เทศกาลประเพณีไทย

ในวารสารศิลปการจัดการฉบับนิ้มีบทความน่าสนใจ เรื่อง “The Guidelines for Business Operation Development in the Digital Age of the Film and Video Industries in Thailand” โดย Waranya Dathpong, Kanakarn Phanniphong, and Paneepan Sombat  เผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้อ่านนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการที่ตรงกันได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความทุกเรื่องของวารสารศิลปการจัดการ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของเหล่าสมาชิกนำไปใช้ให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป                                                           

ดร. ธณภณ ศรัญบูรณะ

บรรณาธิการ

Published: 2024-03-31

An Intelligent Academic Advisor Chatbot Model

Wanwipa Titthasiri, Areerat Songsakulwattana, Natthawat Suwannawat

38 - 56

Management to Increase the Effectiveness of Palliative Care for Cancer Patients

Kanta Kosoom, Pisamai Jarujittipant, Nutpatsorn Tanaborworpanid

79 - 95

Knowledge of Occupational Skills of Youth Based on Community Identity with Royal Science, Island Area, Satun Province

Rungchatchadaporn Vehachart, Phatsarabet Wetwiriyasakun, Venus Srisakda, Somkiat Yangchin, Orapin Tipdech, Aphinant Sirirattanajitt

116 - 135

The Readiness for Development Phuket as a World-Class Wellness Tourism Destination

Kanyapat Pattanapokinsakul, Seri Wongmontha, Kannapa Pongponrat Chieochan, Nuttharin Pariwongkhuntorn

155 - 181

Soft Power and Thailand’s Cultural Selling Points

Worakamon Vongstapanalert, Sutsawad Jandum, Sudarat Teppimol

382 - 400

Increasing Agro-ecotourism Potential as a Learning Resource in Suphan Buri Province

Yutthapong Leelakitpaisarn, Khacheenuj Chaovanapricha, Jirat Chuanchomb, Tananyaphat Srinathiyawasina, Sarid Sriyothina, Pimmada Wichasin, Pornpen Traiphong

401 - 417

A Review of Management Guidelines of Environmentally Friendly Hotel

Sirinthra Sungthong, Kanyapat Pattanapokinsakul, Nimit Soonsan

418 - 432

View All Issues