วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เผยแพร่บทความทางด้านศิลปกรรม ในระบบวารสารวิจิตรศิลป์ออนไลน์ (ThaiJO)      

มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

ท่านสามารถกดส่งบทความได้ที่ Submit your article

 

ประเภทของบทความที่เผยแพร่

1.บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความงานสร้างสรรค์ ที่นำเสนอองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ การวิจัย หรือกระบวนการอันเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์ เช่น ทัศนศิลป์ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ การออกแบบสื่อ ศิลปะการถ่ายภาพ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ หรือโบราณคดี

2. บทความวิจารณ์หนังสือ (book review) หรือบทความปริทัศน์ (review article) ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาด้านศิลปกรรมศาสตร์เช่นที่ปรากฏในข้อ 1.1

ทั้งนี้ บทความควรเป็นงานเขียนวิชาการที่มีการกำหนดประเด็นซึ่งต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจนตามหลักวิชาการ หรือมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุน จนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และผู้เขียนได้แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน

*วารสารวิจิตรศิลป์ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (page charge)

Vol. 14 No. 2 (2023): July - December 2023

Journal of Fine Arts, Chiang Mai University, Volume 14 Issue 2 (July - December 2023)

Published: 2023-11-10

Gems Scrap Jewelry; the Identity of Chanthaburi Province under the Principles of Creative Materials Management

Worachai Roubroumlert, Alongkorn Pamounsub, Dawan Madlee, Pimthong Thongnopkun

57-82

View All Issues

Indexed in tci