Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) และชื่อวารสาร

2023-08-04

ISSN (ใหม่) : 2985-1181 (Online)

ชื่อวารสารภาษาไทย (ใหม่) : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Journal of Fine Arts, Chiang Mai University

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

การขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

2023-05-10

กองบรรณาธิการวารสารวิจิตรศิลป์ ได้กำหนดแนวทางการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามที่ได้มีการระบุเกณฑ์การรับบทความในบทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ ข้อที่ 9 ระบุว่า “ผู้เขียนบทความต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน ที่ดำเนินการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หากบทความมีการใช้ข้อมูลจากการทำวิจัยในคนหรือสัตว์

ดังนั้น ผู้เขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคนต้องแนบเอกสารรับรองการวิจัยในคนจากสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

2023-05-10

กองบรรณาธิการวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงเป็นรูปแบบ APA (7th edition) และหากรายการอ้างอิงใดเป็นภาษาไทยยังคงต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยึดหลักการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน (Thai Romanization โดยใช้โปรแกรม “แปลงสาส์น” ที่จัดทำโดย NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/)

ผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดได้ที่ คู่มือวารสารวิจิตรศิลป์

ทั้งนี้ทางวารสารวิจิตรศิลป์ เริ่มใช้การอ้างอิงรูปแบบ APA (7th edition) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

แจ้งลำดับการตอบรับบทความและการปรับอีเมล์ติดต่อวารสารวิจิตรศิลป์

2022-06-13

  • รายงานลำดับการตอบรับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ขณะนี้อยู่ที่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2568) ทั้งนี้ วารสารวิจิตรศิลป์ ยังดำเนินการเปิดรับบทความอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรม ได้เผยแพร่ผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป (บทความที่เปิดรับต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวารสารวิจิตรศิลป์ และการตอบรับบทความขึ้นอยู่กับผลประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสียง 2 ใน 3 ตามรายละเอียดวารสารวิจิตรศิลป์)
  • แจ้งปรับอีเมล์ ติดต่อวารสารวิจิตรศิลป์ E-mail: [email protected]

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017-12-20

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความผ่านทางระบบ Thai Journal Online (รับตลอดปี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : นางสาววรัทยา เอนันรัตน์

Email : [email protected]

โทร : 0-5394-4829

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจิตรศิลป์

2017-12-06

สมัครสมาชิก (Register)

        ▼

View Profile 

        ▼

     Roles 

        ▼

กด Author 

        ▼

      Save

        ▼

ไปที่ Menu bar

        ▼

    About

       ▼

 Submission

       ▼  

กรอกรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ ดังนี้

1. ต้นฉบับบทความ ตาม Template (เมนูดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

2. แบบนำส่งบทความวารสาร (เมนูดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

3. รูปภาพประกอบ ที่ปรากฏในบทความ

 

หมายเหตุ : ควรแนบเป็นไฟล์ PDF ในขั้นตอนการ Submission

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้เขียนผ่านทางอีเมลล์