Announcements

แจ้งลำดับการตอบรับบทความและการปรับอีเมล์ติดต่อวารสารวิจิตรศิลป์

2022-06-13

  • รายงานลำดับการตอบรับบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ขณะนี้อยู่ที่ฉบับที่ 2/2567 (ก.ค. - ธ.ค. 2567) ทั้งนี้ วารสารวิจิตรศิลป์ ยังดำเนินการเปิดรับบทความอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรม ได้เผยแพร่ผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการต่อไป (บทความที่เปิดรับต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวารสารวิจิตรศิลป์ และการตอบรับบทความขึ้นอยู่กับผลประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสียง 2 ใน 3 ตามรายละเอียดวารสารวิจิตรศิลป์)
  • แจ้งปรับอีเมล์ ติดต่อวารสารวิจิตรศิลป์ E-mail: journal-finearts@cmu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017-12-20

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งบทความผ่านทางระบบ Thai Journal Online (รับตลอดปี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : นางสาวสายธาร มาณะศรี

Email : journal-finearts@cmu.ac.th

โทร : 0-5394-4829

ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจิตรศิลป์

2017-12-06

สมัครสมาชิก (Register)

        ▼

View Profile 

        ▼

     Roles 

        ▼

กด Author 

        ▼

      Save

        ▼

ไปที่ Menu bar

        ▼

    About

       ▼

 Submission

       ▼  

กรอกรายละเอียด พร้อมแนบไฟล์ ดังนี้

1. ต้นฉบับบทความ ตาม Template (เมนูดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

2. แบบนำส่งบทความวารสาร (เมนูดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม)

3. รูปภาพประกอบ ที่ปรากฏในบทความ

 

หมายเหตุ : ควรแนบเป็นไฟล์ PDF ในขั้นตอนการ Submission

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงานอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้เขียนผ่านทางอีเมลล์