กองบรรณาธิการ Editors

ที่ปรึกษา Advisory Board

รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เกษรเกศรา

คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor Sugree Gasorngatsara, Ph.D.

Dean, Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Weeraphan Chanhom, Ph.D.

Deputy Dean for Academic Affairs and Strategic Planning, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai

 

อาจารย์ ดร. สราวุธ รูปิน

ผู้ช่วยคณบดี

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Lecturer Sarawut Roopin, Ph.D.

Assistant Dean, Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใจรักษ์

หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Korakot Jairak, D.F.A

Head of Department of Media Arts and Design,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

อาจารย์ ดร. วิภาวี ปานจินดา

ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Lecturer Wipawee Panjinda, Ph.D.

Department of Visual Arts,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

อาจารย์ ดร. ปิยฉัตร อุดมศรี

ภาควิชาศิลปะไทย

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Lecturer Piyachat Udomsri, Ph.D.

Department of Thai Art,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

บรรณาธิการ Editor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค

ภาควิชาศิลปะไทย

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Assistant Professor Khanithep Pitupumank, Ph.D.

Department of Thai Art,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ Editorial for Academic Affairs

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม

สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Emeritus Professor Santi Leksukhum, Ph.D.

Department of Arts and Cultural Administration,

Faculty of Fine and Applied Arts,

Burapha University, Chon Buri

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

ภาควิชาศิลปไทย 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Emeritus Professor Preecha Thaothong

Department of Thai Art,

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล

ภาควิชาศิลปะไทย

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Emeritus Professor Surapol Damrikul

Department of Thai Art,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์

มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

Professor Piriya Krairiksh, Ph.D.

Piriya Krairiksh Foundation, Bangkok

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Professor Chatri Prakitnonthakan, Ph.D.

Department of Related Art,

Faculty of Architecture,

Silpakorn University, Bangkok

 

ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

ภาควิชานฤมิตศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professor Pornsanong Vongsingthong, Ph.D.

Department of Creative Arts,

Faculty of Fine and Applied Arts,

Chulalongkorn University, Bangkok

 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Professor Sakchai Saisingha, Ph.D.

Department of Art History,

Faculty of Archaeology,

Silpakorn University, Bangkok

 

ศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ

ภาควิชาวิจิตรศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Professor Kiettisak Chanonnart

Department of Fine Arts,

Faculty of Architecture,

King Mongkut’s Institute of Technology

Ladkrabang, Bangkok

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Associate Professor Krisana Honguten, Ph.D.

Department of Art Theory,

Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

ภาควิชาดนตรีและการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Associate Professor Chalermsak Pikulsri, Ph.D.

Department of Music and Performing Arts,

Faculty of Fine and Applied Arts,

Khon Kaen University, Khon Kaen

  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

ภาควิชาทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor Sugree Gasorngatsara, Ph.D.

Department of Visual Arts,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Associate Professor Sant Suwatcharapinun, Ph.D.

Department of Architecture,

Faculty of Architecture,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

อาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sayan Daengklom, Ph.D.

Lecturer, Department of Art History,

Faculty of Archaeology,

Silpakorn University, Bangkok

 

กองบรรณาธิการฝ่ายประสานงาน Editorial Coordinator

เมวิกา หาญกล้า

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Meviga Han-gla

Head of Research Administration, Academic Service

and International Relation Section,

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

สายชล นพพันธุ์

พนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Saichon Noppan

Officer of Research Administration, Academic Services and International Relation Section

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai

 

เสาวนีย์ ทิพยเนตร

พนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Saowanee Tippayanet

Officer of Research Administration, Academic Services and International Relation Section

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai.

 

วรัทยา เอนันรัตน์

พนักงานปฏิบัติงาน งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Waratthaya Ananrat

Officer of Research Administration, Academic Services and International Relation Section

Faculty of Fine Arts,

Chiang Mai University, Chiang Mai