ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถามที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

ศศิพิมล กรัณย์ธัญเจริญ
วันดี เกษมสุขพิพัฒน์
ชานนท์ จันทรา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถาม และ 2) ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถามที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผนที่เน้นการใช้ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา ได้แก่ การเขียนนิพจน์พีชคณิต การวาดภาพ การสร้างตาราง และการทำปัญหาให้ง่ายร่วมกับการใช้คำถาม และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) มีนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50 ของนักเรียนทั้งหมด และร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบเท่ากับ 52.8 และ 2) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายร่วมกับการใช้คำถาม ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ได้แก่ ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาพร้อมนำเสนอยุทธวิธีที่หลากหลายที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาและใช้คำถามไต่ความคิด ใช้คำถามเพื่อฝึกให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ยุทธวิธีในการทำความเข้าใจกับปัญหา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anghileri J. (2006). Scaffolding Practices that Enhance Mathematics Learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 9, 33-52.

Bitter, G. G., Hatfield, M. M., & Edwards, N. T. (1989). Mathematics Methods for the Elementary and Middle School: A Comprehensive Approach (Research report). Boston: Allyn and Bacon.

Intakanok, C. (2016). Effects of Case-Based Learning with Inquiry Questions on Ability in Scientific Problem Solving and Attitude towards Science of Lower Secondary School Students [Master's thesis, Chulalongkorn University]. CUIR. [in Thai]

Jaiprong, C. (2011). A Mathematics Instructional Activities Adapting and Applying a Variety of Problem-Solving Strategies to Enhance Ability to Solve Mathematical Problems on Functions for Mathayomsuksa IV Students [Master's thesis, Srinakarinwirot University]. SWU IR. [in Thai]

Kamlanglers, S., Chuntra, C., & Lertamornpong, C. (2019). The Study of Mathematical Problem Solving Ability on Probability of Mathayomsuksa Six Students by Using Problem Solving Strategies. EAU Heritage Journal Social Science and Humanity, 9(2), 126-136. [in Thai]

Noimor, B., Kamal, N., Watchararuangwit, C., Worasucheep, C., & Klamsakun, N. (Eds). (2018). The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018. Major Field: Mathematics, Department of Science. King Mongkut’s University of Technology Thonburi and The Mathematical Association of Thailand under The Patronage of His Majesty the King. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1Qb8FUT_Qmk40oj5majCmi9mz_2ddOgxU/view [in Thai]

Office of the National Economic and Social Development Council. (2019). The 12th National Economic and Social Development Plan 2017-2021. The Prime Minister's Office. Retrieved from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 [in Thai]

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2008). Mathematical skills and process. Bangkok: The Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2012). Mathematical skills and process. Bangkok: 3-Q Media. [in Thai]

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2019a). Handbook for using the mathematics curriculum (revised 2017) according to the core curriculum of basic education, BE 2551 at the lower secondary level. The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Retrieved from

https://www.scimath.org/ebook-mathematics/item/8380-2560-2551-8380 [in Thai]

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2019b). Project research report TIMSS 2015 Grade 8. The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Retrieved from http://timssthailand.ipst.ac.th/timss/reports/timss2015report [in Thai]

The National Institute of Educational Testing (Public Organization). (2019).Summary of the National Basic Educational Test (O-NET) Grade 9 year 2018. The National Institute of Educational Testing (Public Organization). Retrieved from http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx?ReturnUrl=%2fAnnouncementWeb%2fSchool%2fReportSchoolBySchool.aspx%3fmi%3d&mi= [in Thai]

The Office of Educational Management Innovation Development. (2010). Math strategies. Bangkok: Agricultural Cooperative Printing Demonstrations of Thailand co., Ltd. [in Thai]

Worapin, K. (2011). Effects of Organizing Mathematics Learning Activities Using K-W-D-L Techniques and Higher Order Questions on Mathematics Problem Solving Ability and Learning Retention of Eighth Grade Students [Master's thesis, Chulalongkorn University]. CUIR. [in Thai]