องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

Main Article Content

ฤๅชุตา เทพยากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา จากคำถามวิจัยที่ว่า องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีอะไรบ้าง โดยใช้วิธีการวิจัยแบบทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ ขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย การระบุสภาพปัญหาที่นำมาสู่การวิจัย การค้นหาและเลือกวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ตามลำดับ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีจำนวนวรรณกรรมที่เห็นสอดคล้องกันอย่างน้อยห้าชิ้นงาน องค์ประกอบนั้นจึงจะถูกนำมาจัดเป็นองค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา


ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะทางวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้เป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความตระหนักทางวัฒนธรรม ความรู้ทางวัฒนธรรม ทักษะทางวัฒนธรรม และความไวทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยนี้นำไปสู่การให้ความสำคัญกับการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา และการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรมต่อไปได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ฤๅชุตา เทพยากุล, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

References

Alkutich, M. E. (2017). Principals perceptions on the effective school leaderships. International Journal of Science and Engineering Applications, 6(9), 248–253.

Amaratunga, D., Malalgoda, C. I., & Keraminiyage, K. (2018). Contextualising mainstreaming of disaster resilience concepts in the construction process. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 9(4/5), 348–367. Retrieved from https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2017-0057

Bahadorana, H. R., & Nazari, M. (2018). Investigating the effect of empowerment aspects on the competence level and success of primary school principals. Management Science Letters, 8(5), 445–454. Retrieved from https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.4.001

Baker, A. C., & Giles, A. R. (2012). Cultural safety: A framework for interactions between Aboriginal patients and Canadian family medicine practitioners. Journal of Aboriginal Health, 9(1),15-22.

Bauer, K., & Bai, Y. (2018). Using a model to design activity-based educational experiences to improve cultural competency among graduate students. Pharmacy (Basel), 6(2), 1–11. Retrieved from https://doi.org/10.3390/pharmacy6020048

Bernhard, G., Knibbe, R. A., Wolff, A. V., Dingoyan, D., Schulz, H., & Mösko, M. (2015). Development and psychometric evaluation of an instrument to assess cross-cultural competence of healthcare professionals (CCCHP). Plos One, 10(12), 1–22. Retrieved from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144049

Blackburn, F. (2015). ‘Cultural competence is for everyone’: Cultural competence in the United States library and information sector. Is it relevant to Australian libraries? Journal Australian Academic & Research Libraries, 46(3), 176–193. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00048623.2015.1063800

Box, R. C. (2005). Critical social theory in public administration. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, Routledge.

Byramn, M., Lloyd, K., & Schneider, R. (2007). Defining and describing ‘cultural awareness’. The Language Learning Journal, 12(1), 5–8. Retrieved from https://doi.org/10.1080/09571739585200321

Cai, D. Y. (2016). A concept analysis of cultural competence. International Journal of Nursing Sciences, 3(3), 268–373. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2016.08.002

Christmals, C. D., & Gross, J. J. (2017). An integrative literature review framework for postgraduate nursing research reviews. European Journal of Research in Medical Sciences, 5(1), 1-15.

Clayton, J. K., & Goodwin, M. (2015). Culturally competent leadership through empowering relationships: A case study of two assistant principals. NCPEA Education Leadership Review, 16(2), 131–144.

Cowan, D. (2009). Cultural competence: Definition, delivery and evaluation. Ethnicity and inequalities in health and social care, 2(4), 27–38.

Cross, T. L., Bazron, B. J., Dennis, K. E., & Isaacs, M. R. (1989). Towards a culturally competent system of care, a monograph on effective services for minority children who are severely emotionally disturbed. Washington, DC: CASSP Technical Assistance Center and Georgetown University Child Development Center.

Fernandeza, R. F. F., & Gonzalez, M. C. B. (2019). Language and cultural awareness of a non–native ESP teacher. Integration of Education, 23(1), 23–36. Retrieved from https://doi.org/10.15507/1991-9468.094.023.201901.023-036

Fung, K., Lo, H. T., Srivastava, R., & Andermann, L. (2012). Organizational cultural competence consultation to a mental health institution. Transcultural Psychiatry, 49(2), 165–184. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1363461512439740

Gallegos, J. S., Tindall, C., & Gallegos, S. A. (2008). The Need for Advancement in the Conceptualization of Cultural Competence. Advance in Social Work, 9(1), 51–62. Retrieved from https://doi.org/10.18060/214

Hanover Research. (2014). Strategies for building cultural competency. Retrieved from https://www.gssaweb.org/wp-content/uploads/2015/04/Strategies-for-Building-Cultural-Competency-1.pdf

Hansuvadha, N., & Slater, C. L., (2012). Culturally competent school leaders: The individual and the system. The Educational Forum, 76(2), 174–189. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00131725.2012.653094

Hoang, M. T. (2019). Employers’ attitudes to HOU postgraduates’ qualities and skills. Asian Association of Open Universities Journal, 14(1), 28–38. Retrieved from https://doi.org/10.1108/AAOUJ-02-2019-0013

Hou, A. Y. C., Hill, C., Chen, K. H. J., Tsai, S., & Chen, V. (2017). A comparative study of student Q mobility programs in SEAMEORIHED, UMAP, and Campus Asia: Regulation, challenges, and impacts on higher education regionalization. Higher Education Evaluation and Development, 11(1), 12–24. Retrieved from https://doi.org/10.1108/HEED-08-2017-003

Ljubica, J., Dulčić, Z., & Aust, I. (2016). Linking individual and organizational cultural competences: One step closer to multicultural organization. Management, Journal of Contemporary Management Issues, 21(Special Issue), 51–82.

Malazonia, D., Maglakelidze, S., Chiabrishvili, N., & Gakheladze, G. (2017). Factors of students’ intercultural competence development in the context of Georgia. Cogent Education, 4(2017), 1–17. Retrieved from https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1302867

Martínez, A. L. C., Sabiote-Ortiz, C. M., & Rey-Pino, J. M. (2018). The influence of cultural intelligence on intention of internet use. Spanish Journal of Marketing–ESIC, 22(2), 231–250. Retrieved from https://doi.org/10.1108/SJME-04-2018-0024

Mihaela, H. (2014). A synergistic approach of cross-cultural management and leadership style. Journal of International Studies, 7(2), 106–115. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-2/9

Milner, H. R. (2018). The Principal’s Guide to Building Culturally Responsive Schools. Retrieved from https://www.naesp.org/sites/default/fieles/NAESP_Culturally_Responsive_Schools _Guide.pdf

Moore-Jones, P. J. (2018). Intercultural sensitivity, intercultural competence & intercultural intelligence: a review of the literature and a proposition of a linear relationship. Journal of Education and Culture Studies, 2(2), 75–86.

Morselli, D. (2018). How do Italian vocational teachers educate for a sense of initiative and entrepreneurship? Development and initial application of the SIE questionnaire. Education + Training, 60(7/8), 800–818. https://doi.org/10.1108/ET-03-2017-0046

Mustamin, M., & Yasin, M. L. M. Z. (2012). The competence of school principals: What kind of need competence for school success? Journal of Education and Learning, 6(1),33–42.

Nugent, K., & Catalano, Y. (2015). Critical cultural awareness in the foreign language classroom. NECTFL Review, 75(2015) 15–30.

Oldfield, K. (2010). Using critical theory to teach Public Administration students about social class in equalities. Administrative Theory & Praxis, 32(3), 450–472.

Podmetina, D., Soderquist, K. E., Petraite, M., & Teplov, R. (2017). Developing a competency model for open innovation from the individual to the organisational level. Management Decision, 56(6), 1306–1335. Retrieved from https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0445

Polat, S., Arslan, Y., & Ölçüm, D. (2017). Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study. Issues in Educational Research, 27(3), 512–526.

Pourkalhor, O., & Esfandiari, N. (2017). Culture in language learning: background, issues and implications. International Journal of English Language & Translation Studies. 5(1), 23–32.

Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a literature review research paper: A step-by-step approach. International Journal of Basics and Applied Sciences, 3(1), 47–56.

Rittle, C. (2015). Multicultural nursing: Providing better employee care. Workplace Health & Safety, 63(12), 532–538. Retrieved from https://doi.org/10.1177/2165079915590503

Russell, C. L. (2005). An overview of the integrative research review. Progress in transplantation (Alisp Virjo, Calif.), 15(1) 8–13. Retrieved from https://doi.org/10.7182/prtr.15.1.0n13660r26g725kj

Schwarz, J. L., Witte, R., Sellers, S. L., Luzadis, R. A., Weiner, J. L., Domingo-Snyder, E., E. Page J. E. Jr., (2015). Development and psychometric assessment of the healthcare provider cultural competence instrument. The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing, 51(52), 1–8. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0046958015583696

Seeleman, C., Suurmond, J., & Stronks, K. (2009). Cultural competence: A conceptual framework for teaching and learning. Medical Education, 43(3), 229–237. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2008.03269.x

Shepherd, S. M., Willis-Esqueda, C., Newton, D., Sivasubramaniam, D., & Paradies, Y. (2019). The challenge of cultural competence in the workplace: Perspectives of healthcare providers. BMC Health Services Research, 19(135). 1–11. Retrieved from

https://doi.org/10.1186/s12913-019-3959-7

Shyu, C. S. (2015). A study of the principal’s cultural proficiency integrated in school management. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 11(2), 20–25.

Souza, M. T., Silva, M. D., & Carvalho, R. (2010). Integrative review: What is it? How to do it? Einstein, 8(1), 102–106.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104(2019), 333–339. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: guidelines and examples. Human Resource Development Review, 4(3), 356-367. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1534484305278283

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553.

Williams, C. C. (2006). The epistemology of cultural competence. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 87(2), 209 – 220.

Young, L. M., & Gavade, H. R., (2018). Translating emotional insights from hospitality employees’ comments, using sentiment analysis to understand job satisfaction. International Hospitality Review, 32(1), 75–92. Retrieved from https://doi.org/10.1108/IHR-08-2018-0007

Yuan, H. (2017). Preparing teachers for diversity: A literature review and implications from

community-based teacher education. Higher Education Studies, 8(1), 9–17. Retrieved from https://doi.org/10.5539/hes.v8n1p9