การศึกษาการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Main Article Content

วนัญญา แก้วแก้วปาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 2) เสนอแนวทางการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ครั้งนี้ ได้แก่ ครูแนะแนว ครูแนะแนวดีเด่น ผู้เชี่ยวชาญงานแนะแนวจากกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ผู้สอนแนะแนวในมหาวิทยาลัย และตัวแทนผู้เรียน ซึ่งได้มาจากการเลือกกรณีศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก และจากการประชุมวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิพากษ์แนวทางการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีการจัดบริการแนะแนวต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม เป็นลักษณะกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของตนเองใน 5 ลักษณะการบริการ ดังนี้ 1) บริการสำรวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2) บริการสารสนเทศ 3) บริการให้การปรึกษา 4) บริการจัดวางตัวบุคคล และ 5) บริการติดตามผล ส่วนแนวทางการจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัดบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ 1) การกำหนดนโยบาย และการสนับสนุนด้านการแนะแนว 2) การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว 3) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรด้านงานแนะแนว 4) การทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ทันสมัย 5) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ariyarussameesup, P. (2011). The study of problems of needs of the guidance service of the school administrators and teacher in the primary school, district office of Bangsue, Bangkok. [Degree Thesis of Master, Science of Guidance Psychology, Srinakharinwirot University]. [in Thai]

Aumnuiphol, P. (2009). The guidance service administration of schools Affiliated withmunicipality of Chiangrai. [Thesis of bachelor of Education, Chiang Rai Rajabhat University]. [in Thai]

Campbell, M. E. (1997). Vocational guidance committee on vocational guidance and child labor. Section III Education and training (White House Conference on Child Health and Protection). New York: Century.

Department of Curriculum and Instruction Development, Ministry of Education. (2010). Manual of Activity Organization According to the resgulations of Ministry of Education. Bangkok: The Press of Teachers’ council, Ladprao. [in Thai]

Folasade, A.I. (2017). Repositioning Guidance and Counselling Service in the National Policy on Education in the 21st Century. Retrieved from http://www.globalacademicgroup.com/ journals/knowledge%20review/Alao%20Ireti%20Folasade.pdf

Ipaye, T. (1983). Guidance and Counselling Practices. Ife: University of Ife Press. Accessed March 13, 2017. Retrieved from http://www.oauife.edu.ng/wpcontent/uploads.docx

Jullasup, N. (2015). The guidance foe developing learner. Songkhla: Publication of Dancing Art. [in Thai]

Khunchai, K. (2018). The study on conditions and directions on administrating the guidance of Schools affiliated with Secondary Educational Service Area Office 39. CMU Journal of Education. 2(2), 1-22. [in Thai]

Mihaela, N. & Cristina, I. (2015). A research on the education counseling and career guidance in Romania. Accessed February 26, 2017. Retrieved from http://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/5042/4969

Muhammad, N., et.al. (2012). An investigation into missing component of guidance service in government high schools. International Journal of Humanities and Social Science, 2, 4

Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB). (2016). The national plan of economical and social development, the 12th copy of 2017–2021. Retrieved from http://www.royalthaipolice.go.th/ downloads/plan12.pdf [in Thai].

Omosule. (2013). The Ideal Guidance and Counselling Unit for a University of the 21st Century. Retrieved from http://www.oauife.edu.ng/wpcontent/uploads.docx

Panich, W. (2012). The way for students’ learning. (3rd Edition). Bangkok: SodsriSaridwongso Foundation. [in Thai]

Ruengpaen, N. (2002). Handout of the subject of the organization and the administration of the guidance service of schools. Yala: Faculty of Education, Yala Rajabhat Institution. [in Thai].

Saensa, N. (2012). The guidance and the step into the ASEAN. Journal of Education, Sukhothai Thammathirat Open University. 5(2). [in Thai]

Summart, T. (2016). Problems and Guidelines for Guidance Administration of Secondary Student Parents’ Opinions at Wattapongnok School Under Rayong Primary Educational Service Area Office 1. [Degree Thesis of Master, Educational Administration Program, Burapha University]. [in Thai]

Suyoto, D., Suselo, Y., & Prasetyaningrum, T. (2012). Efforts to improve guidance counseling services using ICT for junior high school student. International Journal of Advance Sciences and Technolygy. (39).

The Basic Education Commission and The Guidance Association of Thailand (2016). The system of guidance service in schools. Bangkok: The press of The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. [in Thai]

The office of Plan and the Educational Quality Assurance. (2012). The direction of the operation on the teaching in the 21st century. The educational development plan of Ministry of Education, the 11th copy. Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. [in Thai]

Tuntitrakul, P. (2013). Factors controlling the guidance service of the high schools. [Degree Thesis of Philosophiae doctor majoring in the science of educational administration, Silpakorn University]. [in Thai]