เรียน สมาชิกทุกท่าน

        ตามที่ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับบทความใหม่เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 -ปัจจุบัน ทั้งนี้ มีผู้นิพนธ์ส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้วารสารมีลำดับของบทความที่รอตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2565 และฉบับที่ 1 ของปี 2556 มีเต็มจำนวนแล้ว กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอประกาศปิดรับบทความใหม่ที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอื่น 

*หมายเหตุ: ผู้นิพนธ์ที่ส่งบทความเข้ามาทางระบบภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 วารสารจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความตามปกติ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บรรณาธิการวารสาร (warapark.m@gmail.com) หรือ บรรณาธิการจัดการ (tif.jeeranan@gmail.com)

ขอแสดงความนับถือ
กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี