เผยแพร่แล้ว: 2009-07-01

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยุภาวรรณ เผือกรักษา, สิน พันธุ์พินิจ, ทวีศักดิ์ พุฒสุขี

28-36

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานธนาคาร

สุนันทา ภักดีโยธิน, ทองประวิทย์ จำปาเงิน, ปรัชญนันท์ นิลสุข

37-45

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณัฐณิชา สมศรีใส, จักรพงษ์ พวงงามชื่น

54-64