การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานธนาคาร

Main Article Content

สุนันทา ภักดีโยธิน
ทองประวิทย์ จำปาเงิน
ปรัชญนันท์ นิลสุข

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพนักงานธนาคารครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาพนักงาน ในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษา สมรรถนะของพนักงานด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตคติ ของพนักงานธนาคารเกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายด้านสามด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน และด้านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคาร และเพื่อหาระดับการยอมรับเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์กรอบแนวคิดนี้เป็นพนักงานธนาคารภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญด้านการบริการลูกค้า ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของธนาคาร จำนวน 30 คน โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะพนักงานธนาคาร ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับการยอมรับเกี่ยวกับการพัฒนา ตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านเจตคติระดับการยอมรับ มากที่สุด โดยมีด้านทักษะและด้านความรู้อยู่ในระดับมากตามลำดับ สำหรับผลการวิเคราะห์ การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยทักษะด้าน เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่เจตคติด้านระบบสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และความรู้ด้านพื้นฐานของการเรียนรู้อยู่ในระดับมากตามลำดับ

 

The Conceptual Framework Analysis of Information Technology Management for Bank Employees

The objective of this study was to analyze the conceptual framework of information technology management for employee of bank. The research studied employee’s competencies in 3 aspects: knowledge, skill and attitude in three areas 1) Information technology, 2) Foundation technology, and 3) Electronic information systems. To indicated the acceptance of key performance indicators of Information technology management and Electronic Information Systems divided the employee by gender, age, work experience, level of education, income per month, and working position.

The research method conducted focus group of 30 Western bank employee who were expertise on customer service, supervisor, and department operator employee of bank using survey questionnaire and purposive sampling.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)