การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขในบริบทของสังคมไทย

Main Article Content

สิรินทรา ฤทธิเดช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขในบริบทของสังคมไทย จากการวิเคราะห์พบความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลข คือ 1) การเปรียบเทียบจากสัญลักษณ์ 2) การวิเคราะห์จากการแบ่งวรรคตอน ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขจะเกิดจากการแบ่งระดับวรรคตอนและผ่านระบบการตีความโดยการเทียบสัญลักษณ์ควบคู่กัน จากการศึกษาพบว่ามีการใช้กลวิธีในการถอดภาษาออกมาเป็นตัวเลขอย่างหลากหลาย โดยแต่ละกลวิธีจะมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการแบ่งวรรค หรือการแยกชนิดของคำและวลี ก่อนที่พิจารณาตามกระบวนการตีความออกมาเป็นตัวเลข อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่า การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขจะต้องมีพื้นความรู้ในบริบทของสังคมไทย

 

An Analysis of Relation between Thai language and Numbers in Thai context

This study analyzes the relation between Thai language and number in Thai context. The results reveal 2 main strategies used in the relation between Thai language and numbers. 1) Comparison of symbolic 2) Analysis of word-wraps. The relation of Thai language and numbers firstly occurred in word-wraps, then analyze through the symbolic system. Each of the strategies firstly begins with word-wraps or categorizing in the part of speech then was interpreted to numbers. However, in order to be successful involved the background knowledge of Thai context.

Article Details

บท
Articles