การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขในบริบทของสังคมไทย

Main Article Content

สิรินทรา ฤทธิเดช

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขในบริบทของสังคมไทย จากการวิเคราะห์พบความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลข คือ 1) การเปรียบเทียบจากสัญลักษณ์ 2) การวิเคราะห์จากการแบ่งวรรคตอน ซึ่งพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขจะเกิดจากการแบ่งระดับวรรคตอนและผ่านระบบการตีความโดยการเทียบสัญลักษณ์ควบคู่กัน จากการศึกษาพบว่ามีการใช้กลวิธีในการถอดภาษาออกมาเป็นตัวเลขอย่างหลากหลาย โดยแต่ละกลวิธีจะมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการแบ่งวรรค หรือการแยกชนิดของคำและวลี ก่อนที่พิจารณาตามกระบวนการตีความออกมาเป็นตัวเลข อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาพบว่า การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขจะต้องมีพื้นความรู้ในบริบทของสังคมไทย

 

An Analysis of Relation between Thai language and Numbers in Thai context

This study analyzes the relation between Thai language and number in Thai context. The results reveal 2 main strategies used in the relation between Thai language and numbers. 1) Comparison of symbolic 2) Analysis of word-wraps. The relation of Thai language and numbers firstly occurred in word-wraps, then analyze through the symbolic system. Each of the strategies firstly begins with word-wraps or categorizing in the part of speech then was interpreted to numbers. However, in order to be successful involved the background knowledge of Thai context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
Articles