กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับตัวเลขในบริบทของสังคมไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF