ผลของการใช้แบบฝึกเกมทางภาษาเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ปาริชาติ แพนบุตร
สุรชัย ปิยานุกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเกมทางภาษาเพื่อ เพิ่มทักษะการอ่านคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กับคะแนนสอบก่อนเรียนโดยใช้ แบบฝึกเกมทางภาษา 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลการอ่านคำพื้นฐาน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ แบบฝึกเกมทางภาษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน เขาแหลม อำเภอวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 17 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกเกมทางภาษาเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านคำพื้นฐาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 25 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคำพื้นฐาน ตอนที่ 1 เป็นการอ่านออกเสียงคำ และ ตอนที่ 2 เป็นความเข้าใจความหมายของคำ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเกมทางภาษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย E1/E2 , E.I. และ Dependent Samples t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกเกมทางภาษามีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.74/85.17 สอดคล้อง ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคำพื้นฐานหลัง เรียนด้วยแบบฝึกเกมทางภาษาสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลการอ่านคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับร้อยละ 75 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเกมทางภาษาเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านคำพื้นฐานในระดับ มากที่สุด

 

Effects of Using Language Game Exercises to Enhance the Skill of Reading Basic Words for Prathomsuksa 3 Students

The main purposes of this study were 1) to study the efficiency of language game exercises to enhance the skill of reading basic words for Prathomsuksa 3 students according to the intended 80/80 criteria; 2) to compare the reading achievement with pretest scores after learning through the game exercises; 3) to find out the effectiveness index of reading basic words; and 4) to study the satisfaction of those students towards the language game exercises. The samples of this study were 17 Prathomsuksa 3 students of Bankhaolam School in Wangsomboon District under Sakaeo Educational Service Area Office 1, studying in the first semester of academic year 2010. The samples were selected by purposive sampling. The instruments employed in this study were 1) language game exercises of Thai language subject for Prathomsuksa 3 students; 2) 25 lesson plans; 3) the reading basic words achievent test including: part 1: basic words reading aloud and part 2: words meaning ; 4) the questionnaire asking for the students’ satisfaction. The statistics used to analyze the collected data were percentage, mean, standard deviation, E1/E2 , E.I. and dependent samples t-test were applied to test the hypotheses.

The results of the study were as follows: 1) the efficiency of language game exercises was at 83.74/85.17 according to the criterion; 2) The reading basic words achievement scores after learning through the language game exercises for Prathomsuksa 3 students were higher than pretest scores at the level of 0.05 significant difference; 3) the effectiveness index of reading basic words for Prathomsuksa 3 students was at 75 percent and 4) the students’ satisfaction towards the language game exercises was at “the most level”.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)