ผลการใช้โปรแกรมบทเรียนและการสอนปกติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

วิลาวัณย์ หาระมี
ไชยยศ เรืองสุวรรณ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการสอนโปรแกรมบทเรียนที่พัฒนาขึ้นและศึกษาเจตคติ 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังเรียน ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตนคติของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบปกติ 5) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนและการเรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน 72 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จัดเป็นกลุ่มที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนจำนวน 1 ห้อง นักเรียนจำนวน 34 คน และเรียนแบบปกติจำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมบทเรียนเรื่องคำศัพท์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 เรื่อง Family หน่วยที่ 2 เรื่อง School หน่วยที่ 3 เรื่อง Days แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมบทเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.86/80.49 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6100 นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษมีเจตคติและความคงทนในการเรียนรู้แตกต่างกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Effect of Learning by Courseware and Traditional Instruction on Learning Achievement Motivation and Learning Retention Entitled “Vocabulary” of Prathomsuksa 2 Students

The purposes of this study were : 1) to develop a computer courseware on English vocabulary for Prathomsueksa (grade 2) 2) to find out the effectiveness index of developed computer courseware 3) to compare learning achievement of students learned by using computer courswere and normal learning 4) to compare learning attitude of students learned by using computer courswere and normal learning 5) to compare learning retention of students learned by using computer courswere and normal learning. The statistics used for analyzing data were percentage, mean, and standard deviation ; t-test and f-test was student for tens tend hypothesis. The results of the study were as follows ;

1. The efficiency of developed computer courseware on English vocabulary for Prathomsueksa 2 was 81.86/80.49

2. The effectiveness index of developed computer courseware was 0.6100

3. The learning achievement of students learned by computer courseware was higher than learned by normal learning at .05 level of significance.

4. The learning attitude of students learned by computer courseware was different from learned by normal learning at .05 level of significance.

5. The learning retention of students learned by computer courseware was different from than learned by normal learning at .05 level of significance.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)