กระบวนการการบริหารการตลาด และการสื่อสารการตลาด

Main Article Content

เสรี วงษ์มณฑา

บทคัดย่อ

บทความต่อไปนี้เขียนจากประสบการณ์ของการทำงานด้านการตลาดและด้านการสื่อสารการตลาดมาตั้งแต่อายุ 28 ปี จนบัดนี้อายุ 66 ปีแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ทำงานได้มีโอกาสวางแผนงานการตลาดและแผนงานการสื่อสารการตลาดให้กับสินค้าทุกลักษณะ ไม่ว่าสินค้าที่เป็นผู้นำการตลาด สินค้าที่เป็นผู้ท้าชิง สินค้าที่เป็นผู้ตามสินค้าที่มีงบประมาณการตลาดไม่จำกัด และสินค้าที่มีงบประมาณการตลาดที่จำกัด นอกจากนั้นแล้วตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีของการทำงาน ยังคงติดตามพัฒนาการของทฤษฎีและหลักการทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดด้วยการเข้าฟังการสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการทุกๆปี อาจจะเป็นปีละครั้งบ้างสองครั้งบ้าง จึงได้ประมวลความรู้จากประสบการณ์ที่ทำงานมาจริงในลักษณะของการ “สร้างองค์ความรู้ (Knowledge Creation)” ซึ่งเป็นการเขียนจากประสบการณ์จริงและความทรงจำจากการอ่านและการฟัง ในขณะที่เขียนนี้ไม่ได้เปิดเอกสารจากตำราหรือบทความใดๆ เลย จึงเป็นบทความที่ไม่มีบรรณานุกรมใดๆทั้งสิ้น

 

Marketing Management Process And Marketing Communication

This article was written from the author’s work experience in marketing and marketing communication since the author was 28 years old and now he is 66 years old. During those days, the author has had the opportunities in conducting marketing planning and marketing communication plans for all products types: market leader products, market challenger products, market follower products, products with unlimited marketing budget, or even products with limited marketing budget. Throughout these 40 years of the author’s career, the author still has been keeping up with marketing and marketing communication theories and principles by attending seminars and training workshops at least once or twice a year. Therefore, the author synthesized his knowledge gained from his actual work experience in the form of actual knowledge creation shown in the article. The article is the writing expressing his actual experience and memories from his reading and listening. While writing this article, the author has not referred to any of textbooks or articles, thus, this article does not cite any references.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)