ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Main Article Content

พรชัย วีระนันทาเวทย์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงของ องค์กรของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจแตกต่างกัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผล กระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 375 บริษัท สถิติอ้างอิงเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย สถิติทดสอบความแตกต่างโดยใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปรแบบทางเดียว (One - way ANOVA) และสถิติที่ใช้ทดสอบการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) บริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีทุนจดทะเบียน จำนวน ลูกจ้าง/พนักงาน และระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการ ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติ ด้าน การปฏิบัติงาน ด้านการนำไปใช้ และด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกและ มีผลกระทบกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้านกลยุทธ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจ สอบภายในด้านการปฏิบัติงานด้านการนำไปใช้ ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิง บวกและมีผลกระทบกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านการ ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The Impact of Standard for the Professional Practice of Internal Auditing on Risk Management of Organizations in Lower-Northeast Region of Thailand

This study was a quantitative research aiming to study the effects of performance standard of internal auditing on risk management of organization, to compare the opinions about performance standard of internal auditing and risk management of organization in terms of different business categories, authorized capital, a number of employees, and business operation time, and to analyze the relationship and impact of performance standard of internal auditing to risk management of organization of limited companies in lower northeast region. Questionnaire was a research instrument for collecting data. The samples were 375 limited companies in lower northeast region. The statistics used for testing hypothesis were One - way ANOVA, multiple correlation analysis, and multiple regression analysis. The results revealed that: 1) the opinions of limited companies with different authorized capital, a number of employees and business operation time, on performance standard of internal auditing and risk management of organization, the limited companies was statistically significant difference at the level of 0.05, and 2) the performance standard of internal auditing in perspectives of qualification, practices, application, and morality of internal auditors had positive relationship and impact with risk management in terms of strategy; and the performance standard of internal auditing in terms of practice, application, and morality of internal auditors had positive relationship and impact with risk management in terms of finance, operation, and control was statistically significant difference at the level of 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)