อัตลักษณ์มือฆ้องเพลงหน้าพาทย์ ในทศเทพ อัตลักษณ์มือฆ้องเพลงหน้าพาทย์ ในทศเทพ

Main Article Content

Dejn Gong-im

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์มือฆ้องเพลงหน้าพาทย์ในทศเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง ดุริยพาทยาภิรมย์ ชุด ทศเทพอภิวันทนา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาบทเพลงประเภทเพลงตระสำหรับบรรเลงในพิธีไหว้ครูและบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร ประจำองค์เทพเจ้า 10 องค์ผลการวิจัยพบว่ามือฆ้องในเพลงตระประจำองค์เทพเจ้าดังกล่าว มีอัตลักษณ์มือฆ้องที่ใช้ “ทาง” เพื่อสื่อถึงจินตภาพและทิพยภาวะ ผ่านกระบวนการทางดนตรี ภายใต้โครงสร้างการประพันธ์ประเภทเพลงตระ อัตลักษณ์ของเพลงดังกล่าวกอปรขึ้นจากเม็ดพรายในเสียงและวิธีการบรรเลงของฆ้องวงใหญ่


 


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กิตติ วัฒนะมหาตม์. (2553). คู่มือบูชาเทพฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์.

ขำคม พรประสิทธิ์.(2545). อัตลักษณ์เพลงฉิ่ง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จิรัสสา คชาชีวะ.(2540). พระพิฆเณศวร์ คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเศวร์ที่พบในประเทศไทย. กรมศิลปากร ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด.

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี และธนวัฒน์ บุตรทองทิม. (2537). อักษราทางฆ้องวงใหญ่. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

นัฐพงศ์ โสวัตร. (2538). บทบาทหน้าที่ของเพลงตระไหว้ครูในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยมหิดล.

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จ. (2516). เทพเจ้าและสิ่งที่น่ารู้. กรุงเทพมหานคร: ธรรมบรรณาคาร.

มนตรี ตราโมท. (2526). ดุริยเทพ. วารสารวิชาการ มศว. ประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร: รัตนการพิมพ์.

มนตรีตราโมท. (2533). ดุริยเทพ ศิลปวัฒนธรรมจัดพิมพ์เนื่องในวันเกิดปีที่ 90 ของครูมนตรี ตราโมท. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิฆเณศ.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2545). สารานุกรมดนตรีไทย ภาคีตะ-ดุริยางค์. กรุงเทพมหานคร: สหมิตรพริ้นติ้ง.

สัจจาภิรมย์,พระยา. (2511). เทวกำเนิด. กรุงเทพมหานคร: เสริมวิทย์บรรณาการ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถาวร สิกขโกศล. (12 สิงหาคม 2565). สัมภาษณ์.

อาจารย์บุญช่วย โสวัตร. (5 สิงหาคม 2565). สัมภาษณ์.

ร้อยตรีสุรินทร์ สงค์ทอง. (24 กรกฎาคม 2565). สัมภาษณ์.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์. (5 สิงหาคม 2565). สัมภาษณ์.

อาจารย์ไพฑูรย์ เฉยเจริญ. (24 กรกฎาคม 2565). สัมภาษณ์.