ระนาดเอกในฐานะผู้นำวงดนตรีไทย ผู้บรรเลงระนาดเอกเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบรรเลงของวงดนตรีไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำการบรรเลงให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบรรเลงดนตรีไทย บทความนี้จึงนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของระนาดเอกในวงดนตรีไทย คุณสมบัติของผู้บรรเลงระนาดเอกได้แก่ ปฏิภาณไหวพริบ การสื่อสารที่ชัดเจน การเลือกใช้เทคนิคเพื่อสื่อสัญญาณ และความรอบรู้แม่นยำของบทเพลง ตลอดจนการดำเนินทำนองของผู้บรรเลงระนาดเอกสำหรับการบรรเลงนำวงดนตรีไทย

Main Article Content

เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

บทคัดย่อ

ผู้บรรเลงระนาดเอกเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบรรเลงของวงดนตรีไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำการบรรเลงให้เป็นไปตามมาตรฐานของการบรรเลงดนตรีไทย บทความนี้จึงนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของระนาดเอกในวงดนตรีไทย คุณสมบัติของผู้บรรเลงระนาดเอกได้แก่ ปฏิภาณไหวพริบ การสื่อสารที่ชัดเจน การเลือกใช้เทคนิคเพื่อสื่อสัญญาณ และความรอบรู้แม่นยำของบทเพลง ตลอดจนการดำเนินทำนองของผู้บรรเลงระนาดเอกสำหรับการบรรเลงนำวงดนตรีไทย

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Paper)
Author Biography

เอกสิทธิ์ สุนิมิตร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-