แนวทางการส่งเสริมสำนักงานบัญชีเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

อารีรัตน์ สมานดุษณี

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานบัญชีในจังหวัดสุรินทร์ 2) คุณลักษณะคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 และ 3) แนวทางการส่งเสริมสำนักงานบัญชีเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 12 ราย ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานบัญชี หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการจากสำนักงานบัญชีในจังหวัดสุรินทร์ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า สำนักงานบัญชีในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่ มีคุณลักษณะคุณภาพ ครบองค์ประกอบ 7 ด้าน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานบัญชี ด้านจรรยาบรรณ ด้านกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และด้านการจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้ได้แนวทางในการส่งเสริม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และเป็นการขยายความรู้ความเข้าใจในเรื่องสำนักงานบัญชีคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2558, พฤษภาคม 19). ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558.
. (2558). ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี เอกสารแนบท้าย ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2654. จาก https://dbd.go.th/dbdweb56/downdload/PDF_law/account_2558.pdf.
. (2563). ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 2563. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2654. จาก https://dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2563/H26/H26_2020.pdf.
. (2564). การรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2654. จาก https://dbd.go.th/new_view.php?nid=2813.
.(2564). รายชื่อสำนักงานบริการรับทำบัญชี. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2654. จาก https://dbd.go.th/download/account_file/account_office/69.pdf.
. (2564). รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในแต่ละจังหวัด. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2654. จาก https://dbd.go.th/news_view.
“พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543.” (2543, พฤษภาคม 12). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 117 ตอนที่ 41ก. หน้า 1.
กมลวิช วงศ์สาย พรชนก ทองลาด และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน. (2562). คุณภาพการบริการด้านบัญชีกับความสำเร็จของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 13(3), 39 – 54.
จินตนา งามโคกกลาง. (2563). ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการสำนักงานบัญชี บริษัท พรีเชียส เวลท์ จำกัด. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2654. จาก https://mmm.ru.ac.th>sat16.pdf.
ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์. (2559). ระบบคุณภาพของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14(1), 51 – 66.
ปัญญา อิสระวรวาณิช. (2561). หลักสำคัญของการบัญชี. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก๊อปปี้.
ปาริชาติ มณีมัย และคณะ. (2559). คุณภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14(1), 117 – 128.
ภูริชญา ตาวิญโน. (2555). ปัญหาการพัฒนาคุณภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วรรณา สรชาย. (2558). องค์ประกอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ SMEs เลือกใช้บริการ ในเขตกรุเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
แสงระวี อยู่ทอง. (2556). รูปแบบและปัญหาในการให้บริการของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ ศรีนครินทรวิโรฒ, 4(2), 89 – 102.
โสภาพรรณ ไชยพัฒน์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดภูเก็ต. รายงานการวิจัย ทุนอุดหนุน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์. (2559). ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 10(4), 60 – 71.
. (2563). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง. วารสารการบริหารนิติบุคคล และนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(5), 245 – 259.
อมราภรณ์ รัตนตรียานุภาพ. (2559). ปัญหาการควบคุมคุณภาพสำนักงานบัญชีต่องานด้านบัญชีในจังหวัดนนทบุรี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.