การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”

Main Article Content

วันชัย เพ็งวัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)จัดทำ บทเรียน E-Learningรายวิชา“เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ”2) ประเมินประสิทธิภาพบทเรียน E-Learningรายวิชา“เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”
ตามเกณฑ์80/803)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีต่อการใช้
บทเรียน E-Learningรายวิชา“เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
32คน โปรแกรมวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศึกษาในภาค
เรียนที่1/2558เครื่องมือที่ใช้คือบทเรียน E-Learningและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อบทเรียน E-Learningสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test
ผลการวิจัยพบว่า1)การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน E-Learningรายวิชา“เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ” ด้วยบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/86.80 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดย
มีประสิทธิภาพของการกระบวนการวัดผลคะแนนก่อนเรียนภายในหน่วยการเรียนทั้ง 10 หน่วยเฉลี่ย
เท่ากับ 78.97 และประสิทธิภาพของการวัดผลคะแนนแบทดสอบหลังการเรียนของหน่วยการเรียน
ทั้ง10ชุดเฉลี่ยเท่ากับ 86.752)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อใช้บทเรียน E-Learning รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ” จาก
ผลการวิจัยพบว่าในแต่ละหน่วยการเรียนและรวมหน่วยการเรียนทั้งหมดนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างมี
คะแนนเฉลี่ยหลังใช้บทเรียน E-Learning สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
3) การสำ รวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน E-Learning รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ”จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (83.45%)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กฤษณา สิกขมาน. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ธุรกิจฯ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
คณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ,สำ นักงาน.2551.แผนการศึกษาแห่งชาติ,กรุงเทพฯ:
ออนไลน. [online]. เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th/onec_web/main.php
[20 ก.ย. 2558]
พัชราคะประสิทธิ์.2546.การใชอินเตอร  เน็ตเพื่อการเรียนรู  ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .
วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ราตรีนันทสุคนธ์. (2555). หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทจุดทอง จำกัด.
เยาวรักษ์ทองพุ่ม. (2551). การพัฒนาบทเรียน E-LEARNING วิชาแคลคูลัสสำ หรับธุรกิจ
เรื่องคณิตศาสตร์การเงิน. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
หลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ. (2555). หลักสูตรโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.
กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
อัญชลีมั่นคงและจุฑามาศ กระจ่างศรี. (2556). การพัฒนาบทเรียน E-Learning แบบปฏิสัมพันธ์
วิชาคอมพิวเตอร์กับชีวิต สำ หรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.