การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนของ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชาการให้การศึกษา แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

Main Article Content

พัชรี ชีวะคำนวณ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชาการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่กำลังศึกษาชั้นปีที่4 ภาคการศึกษาที่
2 ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำ นวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง (One group pretest –posttest design) เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
2)แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ3)แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
คือค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าทีซึ่งผลการศึกษาพบว่าผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรายวิชาการให้การศึกษาแก่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ พบว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
รู้แบบโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชา
การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้านโดยมีความพึงพอใจเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดได้ดังนี้คือ มากที่สุดนักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการไป
ใช้รองลงมาคือนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ และ
น้อยที่สุดคือ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).“ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี).”
พัชรีผลโยธิน. (2542). การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย. สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำ นักนายกรัฐมนตรี.
ศยามลอินสะอาด.(2555).การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ProjectBased Learning ในรายวิชาเกม
และสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา สำ หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
http://www.google.co.th
สิทธิพล อาจอินทร์และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ(2554). การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน
ในรายวิชาการพัฒนา หลักสูตร สำ หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี.
วารสารวิจัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรอุมา ราชคฤท์.(2549) .สอนเด็กให้คิดเป็น. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ทจำกัด
Bloom,BenjaminS. (1976)TaxonomyofEducational Objective HandbookK: Cognitive
Domain. New York : David Mc kay Company Inc.
Hartman, L.G., & Chard, S. C. (1995). Project in early year. Childhood Education
Katz, A. J., & Chard, S. C. (1994). Engagin children’s minds : The project approach.
New Jersey : Ablan.
Whitehead, Alfred N. (1967). The Aims of Education and other Essay. New York :
The Free press.