การพัฒนาทักษะการคำ นวณและการเรียนรู้คำ ศัพท์เทคนิค โดยใช้แบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษสำ หรับนักศึกษา สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Main Article Content

จิราวรรณ สมหวัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคโดยใช้แบบ
ฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษสำ หรับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคโดยใช้แบบ
ฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษสำ หรับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและ3)ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการเรียนการ
สอนด้วยแบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขา
การจัดการโลจิสติกส์ที่เรียนวิชาการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ จำ นวน 20คน ในภาคเรียน
ที่2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) แบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษ
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้จากแบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์
ภาษาอังกฤษ 3) แบบสัมภาษณ์ปัญหาการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคโดยใช้แบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์
ภาษาอังกฤษ และ 4) แบบสำ รวจวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการการเรียนการสอน
ด้วยแบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย(mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)และสถิติทดสอบค่าที(t-test)และข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคโดยใช้แบบฝึกหัดคำ นวณ
ด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษสำ หรับนักศึกษา มีดังต่อไปนี้1) นักศึกษาไม่มีความมั่นใจในการทำ โจทย์แบบ
ฝึกหัดคำ นวณภาษาอังกฤษ เนื่องจากคิดว่าตนเองไม่เก่งภาษาอังกฤษ 2) นักศึกษาไม่นำอุปกรณ์การ
เรียนที่จำ เป็นมาด้วยเช่น เครื่องคิดเลขและพจนานุกรม และ3) นักศึกษาไม่ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง
และไม่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เช่น การอ่านหนังสือล่วงหน้าหรือการทบทวนบทเรียนที่เคย
เรียนก่อนหน้า สำ หรับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคของนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้โดยใช้แบบฝึกหัด
คำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกหัดคำ นวณด้วยโจทย์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)

References

กมลรัตน์เทอร์เนอร์, ธัญญวลัย บุญประสิทธิ์, และสุนทรีภิญโญมิตร. (2553). รายงานการวิจัย
เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำ หรับนักศึกษาพยาบาล
โดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี
จิราวรรณ สมหวัง. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ.
ลพบุรี: สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
จุไรรัตน์ศรีสัตตรัตน์, และจิราภรณ์เอื้อศิริพรฤทธิ์. (2556). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ผลการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการในรายวิชาหลักการบัญชีสำ หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่1คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
ทรงศักดิ์ภูสีอ่อน. (2551).การประยุกต์ใช้SPSSวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย.กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
ทิศนา แขมณี. (2550). รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย (พิมพ์ครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ : แอคทีฟพริ้นท์จำกัด.
ธานินทร์ศิลป์จารุ. (2555).การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยSPSSและ AMOS(พิมพ์ครั้งที่13).
กรุงเทพฯ: สามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.
สมโภชน์พนาวาส. (2558). การสอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ. สืบค้น
1 กรกฎาคม 2559จาก https://research.dusit.ac.th/new/upload/file/e87a7e
843c30ea3f77701295b0a2de8c.pdf.
Heizer, J., & Render,B. (2011). Operationsmanagement (10thed.). New Jersey:Pearson
Prentice Hall.
Krajewski,L.J.,Ritzman,L.P., & Malhotra, M.K. (2013).Operationsmanagement:Processes
and supplychains (10thed.).The United Statesof America:PearsonEducation
Limited.
Russell, R.S., & Taylor, B.W. (2009). Operation management: Along the supply chain
(6th ed.). Asia: John Wiley & Sons.
Verma, R., & Boyer, K.K. (2010). Operations & supply chain management : World class
theory and practice. China: South-Western Cengage Learning.