การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

นวพร ธรรมกิจวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การจัดการการเรียนรู้ สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 217 และประเมิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


1.สภาพปัจจุบันของการจัดการการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ลําดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาแนวทางการจัดการการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านสื่อการเรียนรู้  ด้านผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการบริหารหลักสูตรด้านการวัดและประเมินผล และ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ


2. การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านสื่อการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนา 7 ข้อด้านการบริหารหลักสูตรมีแนวทางการพัฒนา 7 ข้อ ด้านผู้เรียนเป็นสำคัญมีแนวทางการพัฒนา 8 ข้อด้านการวัดและประเมินผลมีแนวทางการพัฒนา 8 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีแนวทางการพัฒนา 8 ข้อโดยผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการการเรียนการสอน สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Paper)