Published: 2013-10-14

ผลกรจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สุดาเรศ รัตนถาวร, เหมราช ธนะปัทม์, สุุมิตร สมศรี, อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง

118-128

การพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี

ธัญญรักษ์ ด่านนิติ, โกวัฒน์ เทศบุตร, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

166-174