การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Main Article Content

ฉลาด จันทร์สมบัติ
พิมพิกา จันทไทย

Abstract

หนังสือเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เขียนโดย รศ.ดร. ฉลาด จนั ทรสมบตั ิ เปน็ หนงั สอื ท่ีใชป้ ระกอบการจดั การเรยี นการสอน ในวชิ า 05018032 การมสี ว่ นรว่ มของชมุ ชนในการจดั การศกึ ษาเพอื่ พฒั นาทอ้ งถนิ่ ซงึ่ เปน็ วชิ าในระดบั การศกึ ษามหา บณั ฑติ สาขาวชิ าบรหิ ารหารศกึ ษา คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม ผเู้ ขยี นไดเ้ รยี บ เรียงและรวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์สอน การทําาวิจัย และการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน วสิาหกิจการสร้างชมุชนเขม็แขง็ตน้แบบร่วมกับจงัหวัดมหาสารคามตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา จังหวัดแบบบูรณาการในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง มีเน้ือหาโดยรวมเก่ียวกับ แนวคดิ ใหมใ่ นการพฒั นา ทนุ ทางสงั คม ประชาสงั คมการวางแผนแบบมสี ว่ นรว่ มและงบประมาณ หลกั การพนื้ ฐานการทาํา งานแบบมสี ว่ นรว่ ม กระบวนการวางแผนแบบมสี ว่ นรว่ ม แผนแมบ่ ทชมุ ชน การเรยี นสกู่ ารพฒั นาทยี่ งั่ ยนื และการศกึ ษาชมุ ชน เนน้ การนาํา ไปใชแ้ ละปฏบิ ตั จิ รงิ ในชมุ ชน และ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับชมุชน

Article Details

Section
บทความวิจารณ์หนังสือ