อิทธิิิพลการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ(ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม)ที่ส่งผลต่อวิถีของประชาชนในชุมชนชายแดน

Main Article Content

ชีวิต สารพัตร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลการค้าชายแดน ความกลมกลนื ทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ด้านการส่งเสริมการค้าชายแดน และวัฒนธรรม) ท่ีส่งผลต่อวิถี ชีวิตของประชาชนในชุมชนชายแดนประเทศไทยที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว และ กัมพชูาจากสาเหตขุองปญัหาในอดตีอันประกอบดว้ยปัญหาเขตแดนปัญหาภยัจากลัทธิ คอมมวินสิต์ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนชายแดนได้รบัผลกระทบจากภัยสงครามท่เีกดิขึ้น ตามแนวชายแดน

Article Details

Section
บทความวิจัย