ความสุุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์โดยการตรวจสอบขององค์การเอกชน

Main Article Content

นิรันดร์ คำเสมานันทน์
ฤาเดช เกิดวิชัย
มนตรี พิริยะกุล

Abstract

การวจิ ยั ครง้ั นมี้ วี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ศกึ ษาสภาพและความสมั พนั ธข์ องการมสี ว่ นรว่ มทางการ เมอื ง ทศั นคตทิ างการเมอื ง การตรวจสอบการเลอื กตงั้ ทมี่ ตี อ่ ความสจุ รติ เทยี่ งธรรมในการเลอื กตงั้ กลุม่ตัวอยา่งเปน็ผูบ้รหิารในองค์การเอกชนตรวจสอบการเลอืกต้ังกรรมการการเลือกตัง้ประจาํา จงัหวัดและอาสาสมัครตรวจสอบการเลอืกต้งัท่สีงักดัองคก์ารเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จาํานวน รวมทัง้ส้ิน294คนโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบกระจายจําานวนตวัอย่างตามสดัสว่นประชากรแต่ละ องคก์ารเอกชนทําาการศึกษาใน4ตวัแปรได้แก่ทศันคตทิางการเมืองการมสีว่นร่วมทางการ เมอื ง การตรวจสอบการเลอื กตงั้ และความสจุ รติ เทย่ี งธรรม ศกึ ษาดว้ ยวธิ กี ารวจิ ยั แบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจัยเชิงปรมิาณและการวจิยัเชิงคุณภาพ

The objective of this research is to study and to investigate the relationship between the citizen’s participation, attitude, assessment and the fairness of the Thai election process and results. The data of this research was collected from the interview of 386 random non-government organization personnel who voluntarily conduct the assessment of fairness of the election procedure in Chiang Mai. This study looks at 4 main variables which are attitude, participation, verification process and the fairness of an election and the relation among them.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์