ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ศิริกาญจน์ ไกรบำรุง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารแบบยึด โรงเรยี นเปน็ ฐาน ของสถานศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน (2) เพอื่ ศกึ ษาระดบั ของตวั แปรตน้ 5 ตวั แปร ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ (2.1) ความเป็นผู้นําาทางวิชาการของผู้อําานวยการโรงเรียน (2.2) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้อําานวยการโรงเรียน (2.3) เจตคติของครูต่อ การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน (2.4) วัฒนธรรมโรงเรียน (2.5) ความร่วมมือของ บุคลากรในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของระดับตัวแปรต้น คือ ความ เป็นผู้นําาทางวิชาการของผู้อําานวยการโรงเรียน การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้อําานวย การโรงเรียน เจตคติของครูต่อการบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน วัฒนธรรมโรงเรียน และความร่วมมือของบุคลากรในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการ บริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน สังกัดสําานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขนั้พ้นืฐานจําานวน60โรงเรียนใน4จังหวัดคือนครราชสมีา ขอนแก่น บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการให้ความน่าจะเป็นของ การได้รับเลือกเป็นปฏิภาคกับจําานวนครูในแต่ละโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบริหารแบบยดึโรงเรยีนเปน็ฐานความเป็นผูน้ําาทางวชิาการของผู้อําานวย การโรงเรยีนการบรหิารการเปลีย่นแปลงของผอู้าํานวยการโรงเรียนเจตคตขิองครตูอ่การ บริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นฐาน วัฒนธรรมโรงเรียน ความร่วมมือของบุคลากรในชุมชน ท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ใหผ้้บูริหารโรงเรียนโรงเรยีนละ1คนและครผูู้สอนโรงเรยีนละ5คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน และ การวเิ คราะห์วถิ ี

This research was aimed at (1) studying the level of school-based management for Basic Education Schools, (2) studying the levels of five independent variables of Basic Education Schools namely: (2.1) academic leadership of school directors; (2.2) change management of school directors; (2.3) teachers’ attitude towards school-based management; (2.4) school culture; and (2.5) cooperation of personnel in communities where schools located , (3) studying the effect of independent variables that consisted of the academic leadership of school directors, change management of school directors, teachers’ attitude towards school-based management, school culture, and cooperation of personnel in communities where schools located on the level of school-based management.

Research methodology: The sample consisted of 60 schools under the supervision of the Office of the Basic Education Commission which were located in four provinces i.e. Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Burirum and Chaiyaphum. The sample was selected by probability of selection proportionate to the number of teachers per school. Research instruments were the questionnaires on school-based

management, academic leadership of school directors, change management of school directors, teachers’ attitude towards school-based management, school culture, and cooperation of personnel in communities where schools located. Questionnaire informants were an administrator and five teachers of each school. Mean, Standard deviation and Path analysis were used to analyze data.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย