การพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

ธัญญรักษ์ ด่านนิติ
โกวัฒน์ เทศบุตร
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

Abstract

ปัจจุบันสารสนเทศมีความสําาคัญและมีความจําาเป็น ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่จะช่วยให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพ่ือ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) เพ่ือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสืบค้นได้ง่าย การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 เป็นการ เลอืกกลมุ่ตัวอย่างใชว้ิธีClusterRandomSamplingจากศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื12จังหวดัระยะที่2กล่มุผ้รู่วมวิจยั6คนผใู้ห้ขอ้มลูเพ่มิเติม20คนเครื่องมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่แบบสอบถามแบบสมัภาษณ์แบบสังเกตแบบบนัทึกสถติิ ท่ีใช้ในการวเิ คราะหข์ ้อมลู ไดแ้ ก่ รอ้ ยละ คา่ เฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

Current information is important and necessary. The management of agencies and decisions of the executive. to help management achieve efficiency. This research intended to (1) study current environment problems and needs for management information systems. Education centers in the Northeast.(2) develop information systems for management. center field school, Udon Thani province to correct a current and complete search easy. The research process was divided into 2 phases, The phase 1 sample population, Sending questionnaires to the education centers for 12 provinces, The phase 2 of the 6 joint research among people 20 to more people. tools used in data collection, including a timetable for an interview, an observation record used in data analysis, including the average percent standard deviation values.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์