รูปแบบการบริิหารการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

กัลยาณี ธรรมจารีย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบยั่งยืนของจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดและตั้วสมติฐานรูปแบบ  แล้วดำเนินกระบวนการวิจัย  5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  เพื่อให้เห็นความเป็นมาของการบริหารพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดและตั้งสมมติฐานรูปแบบ  แล้วดำเนินกระบวนการวิจัย  5  ขั้นตอน  ประกอบด้วย 2) สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกแบบเจาะจงจำนวน 8 คน  เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาของการบริหารการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษแล้วนำมาปรับปรุงรูปแบบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3) การยืนยันรูปแบบโดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มเข้มข้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 17 คนตรวงสอบปรับปรุงยืนยังความถูกต้องของรูปแบบ 4 )นำรูปแบบจากขั้นตอนที่ 3  ไปทดลองปฏิบัติจริงที่ตำบลสระกำแพงใหญ่  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษโดยการเลือกตั้งกรรมการบริหารจากชาวบ้านในชุมชน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรวม 14 คน เลือกอาสาสมัครจากชาวบ้านในชุมชนเพื่ออบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจำนวน 20 คน ประเมิณความพอใจจากนักท่องเที่ยวจำนวน 32 คน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศน์  สอบถามความคิดเห็นจากกรรมการต่อรูปแบบที่นำไปบริหารจริง  5) ปรับปรุงรูปแบบจากข้อมูลที่ได้จากการทดลองในขั้นที่ 4 เป็นครั้งสุดท้ายนำมาเขียนรายงานผลการวิจัย

Article Details

Section
บทความวิจัย