ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

Main Article Content

สมศักดิ์ ชาญสูงเนิน

Abstract

งานวจิ ยั นมี้ วี ตั ถปุ ระสงค์ (1) เพอื่ ศกึ ษาระดบั ความเปน็ องคก์ ารแหง่ การเรยี นรขู้ อง โรงเรียน ในสังกัดสําานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2) เพื่อศึกษาระดับความเป็นผู้นําาทางวิชาการของผู้อําานวยการโรงเรียน ในสังกัดสําานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (3) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ ใฝ่รู้ของครู ในสังกัดสําานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (4) เพื่อศึกษาระดับเจตคติของครูที่มีต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน ใน สังกัดสําานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (5) เพื่อศึกษา อิทธิพลของระดับความเป็นผู้นําาทางวิชาการของผู้อําานวยการโรงเรียน ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ ของครู และระดบั เจตคตขิ องครทู มี่ ตี อ่ ความเปน็ องคก์ ารแหง่ การเรยี นรขู้ องโรงเรยี นทมี่ ตี อ่ ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มีวิธีดําาเนินการวิจัย

The purposes of this dissertation were 1) to study the level of learning organization in schools under Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education 2) to determine the level of academic leadership of school directors under Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education 3) to study the level of learning motivation of teachers under Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education 4) to study the level of attitude of teachers toward the learning organization in schools under Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, and 5) to determine the influences of academic leadership level of school directors, learning motivation level of teachers, and attitude level of teachers toward the learning organization in schools toward the level of learning organization in schools. The research methodology was as following;

Population: The secondary schools, in the level 3-4, under Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, during the academic year 2006.

 

Article Details

Section
บทความวิจัย