การพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 3

Main Article Content

โสวรรณี แหล่งหล้า
สุธรรม ธรรมทัศนานนท์
อนันท์ ศรีำไพ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการควบคุมภายใน ของโรงเรียน สังกัดสําานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 2) เพื่อพัฒนาระบบ การควบคุมภายในของโรงเรียน สังกัดสําานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 ที่ มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เป็นการศึกษา สภาพและปญั หาการควบคมุ ภายในโรงเรยี น สงั กดั สําานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาอบุ ลราชธานี

เขต 3 ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรยี นเออื ดใหญพ่ ิทยา กล่มุ ตัวอย่างระยะท่ี1ไดแ้ก่ผ้บูรหิารและครผู้ปูฏบิัติงานของโรงเรยีนที่จดัการศกึษาชว่งชัน้ที่ 3-4 ปีการศึกษา 2552 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ยผอู้ําานวยการจาํานวน12คนรองผอู้ําานวยการจําานวน20คนครูจาํานวน 59คนรวม91คนกล่มุผูร้ว่มวจิัยระยะท่ี2ไดแ้ก่ผวู้จิัยและผ้อูําานวยการโรงเรยีนรอง ผูอ้ําานวยการหวัหนา้งานการเงนิเจา้หน้าที่การบญัชีหวัหน้างานพัสดุหัวหน้างานบรหิาร วชิาการหวัหน้างานบรหิารงบประมาณหัวหนา้งานบรหิารงานบคุคลหวัหน้างานบริหาร ทั่วไป และครูโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รวม 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกผลการประชุม แบบบันทึกผลการ นเิทศการศกึษาและแบบประเมนิระบบการควบคมุภายในโดยผูเ้ชี่ยวชาญโดยใชเ้ทคนคิ ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า(Triangulation)สถิตทิ่ีใชใ้นการวิเคราะหข์้อมลูได้แก่คา่ เฉลยี่ และสว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐาน สว่ นขอ้ มลู เชงิ คณุ ภาพวเิ คราะหโ์ ดยวธิ พี รรณนาวเิ คราะห์ ผลการวจิัยปรากฏดงันี้

The system of internal control of schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area Zone 3 is a system which can assist control or decrease risk in school work performance to be at an acceptable level. This study aimed: 1) to examine conditions and problems of internal control of schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area Zone 3; and 2) to develop the system of internal control of schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area Zone 3 to be efficient . The study was conducted in 2 phases: Phase 1 examined conditions and problems of internal control of schools under the Office of Ubon Ratchathani Educational Service Area Zone 3; and Phase 2 developed a system of internal control at Ueat Yai Pitthaya School. The sample in phase 1 consisted of administrators and practitioners at schools offering education in third-fourth class intervals in academic year 2009 comprising 12 directors, 20 vice director, and 59 teachers, totally 91 persons selected using the purposive sampling technique. A group of participants in Phase 2 consisted of the researcher and school director, vice director, head of finance officials, accounting official, inventory head, academic affairs administration head, budget administration head, personal administration head, and teacher at Ueat Yai Pitthaya School with a total of 10 persons. The instruments used in the study were a questionnaire, an observation form, an interview form, a note-taking form on meeting outcomes, a note-taking form on educational supervision outcomes, and an evaluation form on the system of internal control. The collected data were checked using the triangulation technique. The statistics used for analyzing quantitative data were mean and standard deviation. The qualitative data were analyzed by means of a descriptive analysis. The findings were as follows:


Article Details

Section
บทความวิจัย