Published: 2013-10-14

ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ stad

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สุดาเรศ รัตนถาวร, เหมราช ธนะปัทม์, สุมิตร สมศรี, อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง

118-128

การพัฒนารููููะบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี

ธัญญรักษ์ ด่านนิธิ, โกวัฒน์ เทศบุตร, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

166-174