การสําารวจการประยุกต์ใชเ้กณฑ์การประเมนิผลยอ่ย โดยครผูู้สอนและความสัมพันธก์บัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน

Main Article Content

มาเลค โมฮัมหมดั กาดิมิ โมวาดัม
ฟซู ิ ฮอสเซน ทานาทาเบ

Abstract

วตัถปุระสงค์ของงานวจิัยน้คีอืเพือ่ศกึษาอัตราความตระหนกัและการประยุกต์ใชเ้กณฑ์ การประเมนิผลย่อยโดยครผูสู้อนวธิีการวิจยัเป็นการบันทึกเทปการสําารวจเชงิบรรยายผู้รบัการ ทดลองเปน็ครูผ้สูอนระดับเกรด3ในโรงเรยีนประถมศึกษาตอนปลายในมลรัฐของราซาวิโครา ซานกลุ่มประชากรเป็นครแูละนักเรยีนจาํานวน15,748คนและกลุ่มตวัอยา่งเปน็ครผูู้สอน736 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 362 คนและเพศชาย 374 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน กเครอื่มมือได้แกแ่บบแบบสอบถามที่มี24คาําถามมคี่าสมัประสทิธแิ์บบแอลฟา่ความเช่ือมนั่ทั้ง ฉบบั0.89ทําาการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าสมัประสิทธสิ์หสมัพนัธ,์การวเิคราะหค์วามแปรปรวน และไค-สแควร์

ผลการวิจัยปรากฏว่า มีความแตกต่างระหว่างครูผู้สอนกับผู้มีส่วนเข้าร่วมเรียนวิชาการ ประเมนิ ผลยอ่ ย มคี วามตระหนกั มากกวา่ ของกลมุ่ อนื่ เกยี่ วกบั เกณฑใ์ นการประเมนิ ในขณะทค่ี รผู ู้ สอน60.5%มีความค้นุเคยกับกฎเกณฑต์่างๆของการประเมินผลรวม,39.5%มคีวามตระหนกั, 27% ไมไ่ ดป้ ระยกุ ตใ์ ช้เกณฑ์การประเมินผลย่อยในชนั้ เรยี น ครจู ําานวน 11.9% ในการวจิ ัยนี้ ได้ ใ ช เ้ ก ณ ฑ เ์ ห ล า่ น ี ้ ใ น ช นั ้ เ ร ยี น ม คี ว า ม ส มั พ นั ธ อ์ ย า่ ง ม นี ยั ส าํา ค ญั ท า ง ส ถ ติ ริ ะ ห ว า่ ง ภ มู หิ ล งั ด า้ น ก า ร ส อ น , ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการ และอตั ราของความตระหนกั ในเกณฑก์ ารประเมนิ ผลยอ่ ย มคี วามสมั พนั ธ์ ระหว่างการมีสว่ นร่วมในวิชาการประเมินผลยอ่ ย กับการประยุกต์ใชเ้ กณฑ์การประเมินผลย่อย

Article Details

Section
บทความวิจัย