ปัจจัยท่ีี่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรธุรกิจครอบครัวอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง

Main Article Content

ภัทริกา มณีพันธ์

Abstract

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ของลูกจ้างด้านศักยภาพของ ผู้สืบทอดและความน่าเช่ือถือของผู้นําา ที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างในองค์กรที่เป็นธุรกิจครอบครัวของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง และ2)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างประจำที่ทำงานกับผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 ปี และทำงานกับผู้สืบทอดอย่างน้อย 2 ปี  จากโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เป็นธุรกิจครอบครัวในจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จำนวน 346 คน

The purposes of this research were 1) to study the level of employees’ perception in the successors’ competency and the leaders’ credibility that affected the employees’ commitment in family business of ceramic industry, Lampang province, and 2) to explore the factors that affected the employees’ commitment in family business of ceramic industry, Lampang province. The samplings were the full time employees who had been

working with the founders at least 3 years and with the successors at least 2 years totally 346 persons in family business of small and medium size ceramics industry, Lampang province by using multi-state random sampling.

 

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์