การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Main Article Content

ฉลาด จันทร์สมบัติ
พิมพิกา จันทไทย

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจารณ์หนังสือ