ความสุจริตเทียงธรรมของกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์โดยการตรวจสอบขององค์การเอกชน

Main Article Content

นิรันดร์ คำเสมานันทน์
ฤาเดช เกิดวิชัย
มนตรี พิริยะกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทัศนคติทางการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้ง  ที่มีต่อความสุจริต เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารในองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง  กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด  และอาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้งที่สังกัดองค์การ เอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวนรวมทั้งสิ้น 294 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกระจายจำนวนตัวอย่างตามอย่างตามสัดส่วนประชากร  แต่ละองค์การเอกชน ทำการศึกษาใน 4 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติทารฃงการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การตรวจสอบการเลือกตั้ง  และความสุจริตเที่ยงธรรม ศึกษาด้วยวิธีการวิจัย แบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์