วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555 จัดทำเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอบเขตของวารสาร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อรับและเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นวารสารราย 3 เดือน ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกปีละ 4 ฉบับ ในการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความถูกต้องของขอบข่ายของบทความเป็นขั้นแรกแล้วจัดให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด ในลักษณะเป็น double blinded คือ ปกปิดรายชื่อผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง

กำหนดการเผยแพร่

 เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม เผยแพร่ เมษายน
  • ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน เผยแพร่ กรกฎาคม
  • ฉบับที่ 3 กรกาคม - กันยายน เผยแพร่ ตุลาคม
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม เผยแพร่ มกราคม

Vol. 16 No. 75 (2019): ตุลาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2020-01-02

View All Issues


tcilogo_122

google_scholar_logo_122_01