วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดทำและเผยแพร่โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตีพิมพ์ (Print) โดยได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีที่ 9 ฉบับที่ 44 กันยายน - ตุลาคม 2555

หมายเลข ISSN วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     - ISSN (Print)    : 2774-0420                 - ISSN (Online) : 2697-3855

ขอบข่ายวารสาร

      วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำวารสารฉบับภาษาไทยขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความงานวิจัยและบทความวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวคือ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการและการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ ห้องสมุดและสารสนเทศศาสตร์ และพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเผยแพร่บทความในขอบข่ายข้างต้นตั้งแต่ฉบับปีที่ 19 เล่มที่ 84 มกราคม – มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

  • บทความวิจัย และ บทความวิชาการ

กำหนดการเผยแพร่  เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ

  • - ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม        เผยแพร่ 15 เมษายน
  • - ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน      เผยแพร่ 15 กรกฎาคม
  • - ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน   เผยแพร่ 15 ตุลาคม
  • - ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม        เผยแพร่ 15 มกราคม

ประเภทของการ Peer Review

      ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer review)

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

      วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ (Peer Review) จำนวน  3 ท่านต่อบทความ โดยประเมินตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนด โดยเริ่มมีการประเมินบทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo2 ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ บทความที่ส่งมาเพื่อขอตีพิมพ์ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ หลังจากกำหนด Peer Review ประเมินบทความได้แล้ว และในกรณีที่บทความได้รับการประเมินผลไม่สามารถตีพิมพ์ได้ ท่านจะไม่ได้รับค่าตีพิมพ์คืนในทุกกรณี  มีอัตราการเก็บค่าตีพิมพ์ ดังนี้

  • - นักศึกษาปริญญา ภายในและภายนอกสถาบัน ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  • - นักศึกษาปริญญาโท-เอก ภายในและภายนอกสถาบัน ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท   
  • - นักวิชาการ ภายนอกสถาบัน ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
  • - คณาจารย์ประจำ และบุคลากร ภายในสถาบัน ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ปรับรูปแบบต้นฉบับบทความ

2013-08-09

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ปรับรูปแบบต้นฉบับบทความเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของบทความมากยิ่งขึ้น เพื่อเผยแพร่ตั้งแต่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 92 มกราคม - มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย-วิชาการ online 2566

 

Vol. 21 No. 92 (2024): มกราคม – มีนาคม 2567

ารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 21 ฉบับที่ 92 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 นี้ ได้รวบรวมบทความทางวิชาการและงานวิจัย จากนักการศึกษา นักบริหาร นักวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ในวงการศึกษาและวงการวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาการของนักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ออกสู่สังคมการศึกษาของไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งบทความและงานวิจัยมาร่วมเผยแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 21 ฉบับที่ 92 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี

Published: 2024-03-31

View All Issues