กระบวนการสร้างความร่วมมือในมิติการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของผู้คน กรณีศึกษาย่านศรีจันทร์ เมืองขอนแก่น

Main Article Content

กฤษณุ ผโลปกรณ์
รวี หาญเผชิญ

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการนำเสนอกระบวนการสร้างความร่วมมือในพื้นที่ย่านศรีจันทร์ เมืองขอนแก่น ซึ่งเกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในมิติการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในย่านศรีจันทร์ และ 2) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการสร้างความร่วมมือจากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาปรากฎการณ์และพัฒนาการของความร่วมมือของเมืองขอนแก่นและวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผลการศึกษาพบว่า แบบแผนความร่วมมือแต่เดิมมาอย่างยาวนานและการใช้กระบวนการร่วมสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดี ขณะที่การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่เข้มแข็งทำให้การพัฒนาย่านขาดประสิทธิภาพ และประชาชนในชุมชนยังมีบทบาทในความร่วมมือน้อย เพราะขาดการสร้างระบบนิเวศน์ของความร่วมมือที่ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มมีบทบาทที่เท่าเทียมกัน จึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนากลไกการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนให้เป็นเครือข่ายร่วมปฏิบัติการและเสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย