แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

ภนิตา สุรินต๊ะ

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาหลายประการ โดยเนื้อหาที่ครอบคลุมในงานศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย การสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต การประเมินหลักสูตรฉบับเดิมจากผู้เรียน ผู้สอนและผู้เชียวชาญด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง การสำรวจภาวะการได้งานทำของบัณฑิต การประเมินสถานการณ์ภายนอก ได้แก่ทิศทางการพัฒนาของแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง ทักษะที่จำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และข้อมูลจากการเปรียบเทียบหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมืองจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยผลที่ได้จากการสำรวจและวิเคราะห์ จะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552.

“กฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม.” ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 123 ตอนที่ 70 ก. หน้า 15-17. (2549, 5 กรกฎาคม).

“พระราชบัญญัติสถาปนิก.” ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 117 ตอนที่ 10 ก. หน้า 2, 3, 4, 21. (2543, 20 กุมภาพันธ์).

รัชนีพร-เทียมปโยธร. (2554). การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองมหาบัณฑิต : กรณีศึกษาประเทศไทย เวียดนาม และสิงคโปร์. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 10, 65–73.

Sadudeewithichai, S., & Virayasiri, T. (2561). Practice and Methodology for Professional Services of Urban Design inThailand. สาระศาสตร์, 4, 709–722.

Horayangkura, V. (2017). Guidelines for the Development of Urban Design through Fulfilling Professional Role. Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS), 14(2).

เอื้อมพร หลินเจริญ. (2555). เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. วารสารการวัดผลการศึกษา, 17(1), 17–29.

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล. (2562). การออกแบบนวัตกรรมหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้.

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล. (2562). แนวคิดหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้.

World Economic Forum. (2016). New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology. In New Vision for Education.

Top urban health and well-being trends 2021. Retrieved 29 October 2021, from https://www.swecourbaninsight.com/news-item/top-urban-health-and-wellbeing-trends-2021/

Trends in Planning & Design Influenced by 2020 Events. Retrieved 29 October 2021, from https://land8.com/2021-trends-in-planning-design-influenced-by-2020-events/

Planning Trends to Watch in 2021. Retrieved 29 October 2021, from https://www.planetizen.com/features/112065-planning-trends-watch-2021

urban planning trends that are changing how our cities will look in the future. Retrieved 29 October 2021, from https://www.bdcnetwork.com/blog/3-urban-planning-trends-are-changing-how-our-cities-will-look-future

Urban future with a purpose : 12 trends shaping human living. Retrieved 29 October 2021, from https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/public-sector/future-of-cities.html