ภูมิสถาปัตย์ชายแดนกับการท่องเที่ยว: มิติใหม่ในการพัฒนาเมืองชายแดนโดยวิธีวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานของพื้นที่

Main Article Content

Paranee Boonchai

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวการเชื่อมโยงและการตีความระหว่างภูมิสถาปัตย์ชายแดนและการท่องเที่ยวได้มีเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับเมืองชายแดน แต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบูรณาการภูมิสถาปัตย์ชายแดนและการท่องเที่ยวกลับไม่ปรากฎมากนัก ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ 1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยวชายแดน 2) เพื่อสำรวจความคาดหวังของนักเดินทางข้ามพรมแดนโดยใช้วิธีวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานของเมืองที่ติดชายแดนไทยลาว วิธีที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บแบบสอบถามจำนวน 384 ชุด ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวลาวให้ความสำคัญกับการต้อนรับของคนท้องถิ่น และความคล้ายคลึงทางภาษาและวัฒนธรรมมากที่สุด และเมืองชายแดนมีผลการดำเนินงานด้านการต้อนรับของคนท้องถิ่น และความคล้ายคลึงทางภาษาและวัฒนธรรมมากที่สุดเช่นกัน ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสำคัญและผลการดำเนินงานของพื้นที่ ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปจัดความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนได้อย่างเหมาะสม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonchai, P. (2018). Cross-border tourism and the regional economy: a typology of the ignored shopper. Thesis. University of Stirling, UK
Boonchai, P., and Freathy, P. (2020). Cross-border tourism and the regional economy: a typology of the ignored shopper. Current Issues in Tourism, 23(5), 626-640.
Cunningham, P. (2009). Exploring the cultural landscape of the Obeikei in Ogasawara, Japan. Journal of Tourism and Cultural Change, 7(3), 221-234
Daugstad, K. (2008). Negotiating landscape in rural tourism. Annals of Tourism Research, 35, 402–426
Disastra, G. M., Hanifa, F. H., and Sastika, W. (2018). Importance-Performance Analysis (IPA) on Tourists Satisfaction (Study in Ciamis Regency, Indonesia). Advanced Science Letters, 24(4), 2922-2925.
Everett, S. (2012). Production places or consumption spaces? The place-making agency of food tourism in Ireland and Scotland. Tour. Geogr. 14, 535–554.
Geuens, M., Vantomme, D. and Brengman, M. (2004) Developing a typology of airport shoppers. Tourism Management, 25 (5), pp. 615-622.
Ginting, P. J., Wijaya, F., and Jung, C. (2021). Improving Service Quality towards Consumer Satisfaction on Gojek Transportation Services Using the Importance Performance Analysis (IPA) Method. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(2), 3250-3257.
Hair et al. (2010) Multivariate data analysis. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Higgins, S., Mahon, M., and McDonagh, J. (2012). Interdisciplinary interpretations and applications of the concept of scale in landscape research. Journal of Environmental Management, 113, 137–145.
Jiménez-García M, Ruiz-Chico J, Peña-Sánchez AR. (2020) Landscape and Tourism: Evolution of Research Topics. Land. 9(12):488. https://doi.org/10.3390/land9120488
Kotler, P. (2012) Marketing Management, millenium edition: Custom Edition for University of Phoenix.
Kozak, M., and Buhalis, D. (2019). Cross–border tourism destination marketing: Prerequisites and critical success factors. Journal of Destination Marketing & Management, 14, 100392.
Mansouri, S. A. (2013). Iranian Landscape culture. Journal of MANZAR, 5(23), 56-57.
Martilla, J. A., and James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. Journal of marketing, 41(1), 77-79.
Matznetter, J. (1979) Border and tourism: Fundamental relations. Tourism and Borders: Proceedings of the Meeting of the IGU Working Group-Geography of Tourism and Recreation.-Frankfurt: Institut Für Wirtschaftsund Sozialgeographie Der Johann Wolfgang Goethe Universität. , pp. 61-73.
Mayer, M., Zbaraszewski, W., Pienkowski, D., Gach, G., and Gernert, J. (2019). Cross-border tourism in protected areas. Geographies of Tourism and Global Change. Cham: Springer.
Murphy, L., Benckendorff, P., Moscardo, G., and Pearce, P.L. (2011) Tourist shopping villages: Forms and functions. Routledge.
Nelson, V. (2010). The landscape reputation: Tourism and identity in the Caribbean. Tijdschr. Voor Econ. Soc. Geogr, 102, 176–187.
Peter, S. and Anandkumar, V. (2011) A study on the sources of competitive advantage of Dubai as a Shopping Tourism Destination. International Business Research Conference [Online]. Available from: Http://wbiconpro. com/510-Sangeeto. Pdf [Accessed 17 may 2012].
Prajogo, D.I., and McDermott, P. (2011) Examining competitive priorities and competitive advantage in service organisations using Importance-Performance Analysis matrix. Managing Service Quality: An International Journal, 21 (5), pp. 465-483.
Pride, W., and Ferrell, O. (2012) Marketing. 16th ed. USA: South-Western Cengage Learning.
Prince, S. (2019) Dwelling and tourism: embracing the non-representational in the tourist landscape,Landscape Research, 44:6, 731-742, DOI: 10.1080/01426397.2018.1518520
Rabassa, J. (2018). Natural Heritage: quantitative evaluation of landscape scenic values. In Latin American Heritage (pp. 111-120). Springer, Cham.
Ryan, C. (2006) Destination Marketing Organisations, by Steven Pike. Journal of Travel and Tourism Marketing, 19 (4), pp. 76.
Stenseke, M. (2016). Integrated landscape management and the complicating issue of temporality. Landscape Research, 41(2), 199–211.
Stephenson, J. (2008). The cultural values model: An intergrated approach to values in landscapes. Landscape and Urban Planning, 84(2), 127–129.
Stoffelen, A., and Vanneste, D. (2015). An integrative geotourism approach: Bridging conflicts in tourism landscape research. Tourism Geographies, 17(4), 544–560
Timothy, D. and Butler, R. (1995) Cross Border Shopping: A North American Perspective. Annals of Toruism Research, 22 (1), pp. 16-34.
Timothy, D.J. (2000) Borderlands: An unlikely tourist destination. IBRU Boundary and Security Bulletin, 8 (1), pp. 57-65.
UNWTO (2020) UNWTO Tourism highlights. www.e-unto.org: World Tourism Orgnisation (UNWTO).
Uriely, N. (2005) The tourist experience: Conceptual developments. Annals of Tourism Research, 32 (1), pp. 199-216.
World Tourism Organization. (2021). International Tourism Highlights, 2020 Edition, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284422456
Wozniak, E., Kulczyk, S., and Derek, M. (2018). From intrinsic to service potential: An approach to assess tourism landscape potential. Landscape and Urban Planning, 170, 209-220.