การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ โฮมสเตย์บ้านหัวขัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม Exploration and Analysis of Interior Environments for Guideline Designs in Homestay Hua Hhua, Kae Dum, Mahasarakham

Main Article Content

กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์

บทคัดย่อ

การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบโฮมสเตย์บ้านหัวขัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ และสัมภาษณ์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโฮมเสตย์ ทั้งนี้ ได้ทำการเลือกโฮมเสตย์ 1 หลัง จาก 13 หลังคาเรือน ที่มีความพร้อมต่อการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อต้อนรับนักกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยโฮมเสตย์ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ประกอบด้วย พื้นที่พักอาศัย ที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร ยุ้งฉาง และสวนครัว กิจกรรม พฤติกรรม เป็นรูปแบบวิถีชนบท ดังนั้น แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโฮมสเตย์ ด้วยการจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ให้สอดคล้องต่อการใช้ชีวิตดั้งเดิม  สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน สำหรับเจ้าของโฮมเสตย์ ผู้พักอาศัย ตลอดจนรองรับนักท่องเที่ยวได้ และนำเสนอการตกแต่งที่แสดงออกถึงศิลปะ ภูมิปัญญา ที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมการท่องเที่ยว. (10 เมษายน 2562). มาตรฐานการท่องเที่ยวที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พ.ศ. 2544. เข้าถึงได้จาก Homestaythai :
http://www.homestaythai.net
นิศา ชูโต. (2538). การประเมินโครงการ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: พีเอ็น.
ณิชา มุนินทร์นิมิตต์. (2555). การประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไป : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ตกแต่งภายในกับหลักในการออกแบบ. (2554). เข้าถึงได้จาก
http://interiorsshop.blogspot.com/2011/12/blog-post_04.html
สมชาย ดุรงค์เดช. (2542). การประเมินผลโครงการ แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพฯ: คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
HEFCE. (2006). Guide to Post Occupancy Evaluation. Retrieved from
http://www.smg.ac.uk/documents/POEBrochureFinal06.pdf.
Preiser, W.F.E., Rabinowitz, H., & White, E. (1988). Post-occupancy evaluation.
NewYork: Van Nostrand Reinhold Company Inc.
Stufflebean, D., & Shinkfield, A. (2007). Evaluation theory, model, and
applications.San Francisco: Jossey-Bass.
Wener, R. (1989). Advances in evaluation of built environment. In E. Zube & G.
Moore (Eds.), Advances in environment, behavior and design. New York:
Plenum.
Zimring, C., & Reitzenstein, J. (1980). Post-occupancy evaluation: An overview.
Environment and Behaviour, 12(4), 429-450.