การพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน

Main Article Content

Umpa Buarapa

บทคัดย่อ

การพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์คือ (1) การศึกษาลักษณะทางกายภาพพื้นที่สีเขียวชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืน (3) แนวคิดและแนวทางการพัฒนาทางกายภาพพื้นที่สีเขียวชนบทเพื่อความยั่งยืน โดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืน นำมาวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพ แนวคิด เป้าหมายและผลที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบว่า พื้นที่สีเขียวชนบทที่สำคัญ คือ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ แต่ไม่ตอบสนองบทบาทและหน้าที่ของพื้นที่สีเขียวอักทั้งยังสร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมสวนทางกับแนวคิดพื้นที่สีเขียวยั่งยืน


แนวคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวชนบท คือ (1) ในระดับ Macroscale ภายใต้แนวคิดนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และการจัดการแบบองค์รวม การพัฒนาพื้นที่ให้สัมพันธ์กับอัตลักษณ์พื้นที่สูง ที่ราบ และที่ราบลุ่มน้ำ การใช้พื้นที่สีเขียวริ้วยาวของแม่น้ำโขง ชี และแม่น้ำมูล ในการเชื่อมโยงระบบนิเวศทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวธรรมชาติ พื้นที่สีเขียวเศรษฐกิจ ฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ รักษาระดับน้ำ คุณภาพของลุ่มน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจ (2) การพัฒนาในระดับ Microscale เช่น การเพิ่มสวนป่า เกษตรป่าไม้ วนเกษตรเกษตรพื้นที่เกษตรที่ราบสูง สร้างความหลากหลายของรูปแบบเกษตรกรรมและพืชเกษตรเพิ่มแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรที่ราบต่ำ และพื้นที่เกษตรริมน้ำให้เว้นระยะห่างจากแม่น้ำและปลูกพืชชายน้ำ ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้น รักษาระบบนิเวศ ลดความแรงของน้ำ ลดการพังลาย ดักจับตะกอนและสารเคมีจากการเกษตร การใช้พืชเกษตรหลากหลาย ทนต่อน้ำท่วมขัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

Umpa Buarapa, Faculty Architecture, Urban Design and Creative Arts, Mahasarakham University

Thailand citation index center

References

คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.). (2562). รายงานหมู่บ้าน

ชนบทไทยจากการสำรวจหมู่บ้านในชนบทของไทย. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท บีทีเอสเพรส จำกัด.

พระราชบัญญัติการผังเมือง. กฎกระทรวง ฉบับที่ 396 (พ.ศ. 2542).

ไพฑูรย์เครือแก้ว. (2506). ลักษณะสังคมไทยและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เกื้อกูล.

สมยศ ทุ่งหว้า. (2534). สังคมชนบทกับการพัฒนา. สงขลา: ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สัญญา สัญญาวิวัฒน์. (2523). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2557). แนวทางการขับเคลื่อนการ

จัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Claudia Dinep and Kristin Schwab. (2010). Sustainable site design. Published by

John Wiley & Son, Inc, New Jersey.

Frumkin, H, (2013). The evidence of nature and the nature and evidence of

American. Jurnal of Preventive medicine.

Margaritis, E., and Kang, J.,(2016). Relationship between green space-related

morphology and noise pollution. Ecol. Indic. 72, 921–933. doi:

1016/j.ecolind.2016.09.032.

Peter G. Rowe and Limin Hee, (2019). A City in Blue and Green. The Singapore Story.

Springer Open. www.dbook.org.

Waters, Jerry B. (1973). Scope and National Concoms. In Larry R. Writing (Edl).

Rural Development: Research Priorities Ames. Iowa State University Press.

Wenche Dramstad, James D. Olson, and Richard T.T. Forman. (1996). Landscape

Ecology Principles In Landscape Architecture And Land-Use Planning. Published by Harvard University Graduate school design.

World Bank (1975) World Bank. 1975. Rural Development: Sector Policy Paper.

New York, Washington D.C.

World Health Organization. 2017. Urban green spaces: a brief for action.

World Health. Organization Regional Office for Europe UN City,Copenhagen,

Denmark.

ออนไลน์

กรมป่าไม้. (2563). ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ สถิติกรมป่าไม้. [ออนไลน์]. ได้จาก:

http://forestinfo.forest.go.th/Content/file/stat2563/Binder.pdf. [สืบค้นเมื่อ วันที่

กรกฎาคม 2564].

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2564). กรอบแนวคิดการพัฒนาเมืองและชนบท: “RUUR Models"

[ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/122983.

[สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564].

มิตรเอิร์ธ. (2564). ภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. [ออนไลน์]. ได้จาก:

https://www.facebook.com/search/top?q=มิตรเอิร์ธ%20-%20mitrearth.

[สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564].

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี. (2558).

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564). [ออนไลน์]. ได้จาก:

https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422. [สืบค้นเมื่อวันที่ 25

กรกฎาคม 2565].

Multistate Research Found IMPACTS NE-1962 (2012-2017). THE BENEFITS OF

OUTDOOR RECREATION & GREEN SPACES. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://docs.

wixstatic.com/ugd/d070cb_9c90481e2c534695891cb052e6141504.pdf. [สืบค้น

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564].

SER Society for Ecological Restoration. (2021). USA: Florida: Kissimmee River

Restoration Project. [ออนไลน์]. ได้จาก: https://www.ser-rrc.org/project/usa-

florida-kissimmee-river-restoration-project/.[สืบค้นเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564].