การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ส่วนสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Main Article Content

วรารินทร์ ปัญญษวงษ์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ส่วนสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยผู้วิจัยได้นำเทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technology) มาใช้ในการวิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) พัฒนา (Development) และทดสอบ (Testing) โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC (System Development Life Cycle) ในการสร้างและพัฒนาระบบระบบบริหารจัดเพื่อการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา และการประมวลข้อมูลเป็นระบบบริหารจัดในรูปแบบรายงาน ซึ่งสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยา อารี ราษฎร์ใ (2549). การพัฒนารูู ปแบบการเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแบบอัจฉริยะและมีส่วนร่วมผ่านเครือข่่ายคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, นิมารูนี หะยีวาเงาะ และศิริชัย นามบุุร. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3). วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์, 29(2), 62-75.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์. (2561). หลักสููต รสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสููต รปรับปรุุง 2561. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วัชระ ฉัตรวิริยะ. (2555). การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.kmitl.com/public/article /read/content. [สืบค้นเมื่อ 9 มิถุนายน 2563].

สมศักดิ์ โชคชัยชุุติกุุล. (2553). คู่มือการออกแบบฐานข้อมููล. กรุุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โปรวิชั่น.

สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุุล. (2552). การพัฒนาระบบสารสนเทศ. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.edu.ku.ac.th/LTT4/22Ebook/ MIS_pdf/B11.pdf. [สืบค้นเมื่อ 9 มิถุุนายน 2563].

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2546). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เคทีพีคอมพ์แอนด์ คอนซัลท์.