ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดและความสามารถทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจัดตั้งใหม่: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

Main Article Content

วัชรพงศ์ ดีวงษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดและความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจัดตั้งใหม่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) จากกลุ่มตัวอย่างบุคลากรระดับผู้บริหารของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำนวน 11 คน ซึ่งคัดเลือกดัวยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ร่วมกับดัชนีความสำคัญสัมพันธ์ (Relative Important Index; RII) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดและความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจัดตั้งใหม่มากที่สุดตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างมี 6 ปัจจัย (RII = 90.91%) ได้แก่ 1) ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 2) ความสามารถในการเสนอราคาการก่อสร้างที่เป็นธรรม เหมาะสมกับเงื่อนไขโครงการ 3) ความสามารถของผู้บริหารโครงการ 4) ความตรงต่อเวลาในการชำระเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงและผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์ 5) ความสามารถในบริหารกระแสสดโครงการ และ 6) ชื่อเสียงและประวัติผลงานของโครงการที่ผ่านมา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2561). ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ. [ออนไลน์]. ได้จาก: www.kpi.msu.ac.th [สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2562].

ธนายุทธ ไชยธงรัตน์ และณรงค์ เหลืองบุุตรนาค. (2562). โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาค

รัฐ. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, 1(1), 47-63.

พีรญา กัณฑบุตร. (2559). ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก : SMEs. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2(1), 59-76.

Arslan, G., & Kivrak, S. (2009). Critical Factors to Company Success in the Construction Industry. International Journal of Human & Social Sciences, 4(8), 561-564.

Lu, W. S., Shen, L. Y., Yam, M. C. H. (2008). Critical Success Factors for Competitiveness of Contractors: China Study. Journal of Construction Engineering & Management, 134(12), 972-982.

Mahmood, S. Shahrukh & Sajid, A. (2012). Exploring the Critical Success Factors of Construction Companies of Developing Countries. Research Journal of Social Science & Management, 1(12), 8-16.

Orozco, F., Serpell, A., & Monlenaar, K. (2011). Competitiveness Factors and Indexes for Construction Companies: Findings of Chile. Revista de la construcción, 10(1), 91-107.

Wethyavivorn, P., Charoenngam, C., & Teerajetgul, W. (2009). Strategic Assets Driving Orgainzational Capabilities of Thai Construction Firms. Journal of Construction Engineering & Management, 135(11), 1222-1231.