ผังเมืองรวมปารีสและเบอร์ลินในศตวรรษที่ 19

Main Article Content

พลเดช เชาวรัตน์
จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการจัดทำผังเมืองรวมปารีสและเบอร์ลินในปลายศตวรรษที่ 19 และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผังเมืองรวมทั้งสองได้ถูกดำเนินการจนสำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นการวิจัยเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการจัดทำผังเมืองรวมทั้งสอง คือ ความจำเป็นในการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการทางนโยบายในการผลักดันความเป็นชาติในยุคลัทธิชาตินิยม และ 2) ปัจจัยที่ทำให้ผังเมืองรวมทั้งสองได้ถูกดำเนินการจนสำเร็จ คือ การออกแบบผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับบริบทด้านอำนาจในการดำเนินการ และนวัตกรรมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

พลเดช เชาวรัตน์. (2554). มรดกทางผังเมืองของกรุงเบอร์ลิน. Journal of Architecture, Planning, Research and Studies, 81-98.

Antoine Paccoud. (2015). Planning law, power, and practice: Haussmann in Paris (1853-1870). Planning Perspectives.

Berlin Stadt Entwicklung. (2002). Berlin Plaene 1862-1994. Berlin: Senatsverwaltung fuer Stadtentwicklung. Stadt Entwicklung.

Brain Chapman. (1953). Baron Haussmann and the Planning of Paris. The Town Planning Review, 24(3), 177-192.

David Jordan. (2004). Haussmann and Haussmannisation: The Legacy for Paris. French Historical Studies.

Felix Bentlin. (2018). Understanding the Hobrecht Plan. Origin, composition, and implementation of urban design elements in the Berlin expansion plan from 1862. Planning Perspectives, 33(4), 633-655.

Harald Bodenschatz. (2010). Berlin Urban Design. Berlin: A Dom publishers.

Kim Willsher. (2016). Story of cities 12: Haussmann rips up Paris and divides France to this day. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/cities/2016/mar/31/story-cities-12-paris-baron-haussmann-france-urban-planner-napoleon. [accessed 1 January 2020].