การศึกษารูปแบบของการค้าระยะใกล้ในมิติด้านภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์ กรณีศึกษาตลาดนัดวัดชัยจุมพล ชุมชนบ้านขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ดิฐา แสงวัฒนะชัย

บทคัดย่อ

บทความนี้เขียนขึ้นผ่านวิจัย เรื่อง การศึกษาตลาดนัดชุมชนผ่านโครงการออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การออกแบบองค์ประกอบของตลาดนัดวัดชัยจุมพล และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ชุมชนบ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยมีส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการค้าชุมชน ในมิติต่างๆ ซึ่งผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงรูปแบบของการค้าชุมชน หรือการค้าระยะใกล้ในมิติด้านความใกล้เชิงภูมิศาสตร์หรือการเข้าถึง ความใกล้เชิงความสัมพันธ์ ความใกล้เชิงอัตลักษณ์ ความใกล้เชิงองค์กร และความใกล้เชิงกระบวนการในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในด้านการจัดการและการวางแผนการค้าชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ดิฐา แสงวัฒนะชัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Architecture, Urban Design, and Creative Arts, Mahasarakham University

References

กองสวัสดิการสังคม. (2555). ข้อมูลชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น. เทศบาลนครขอนแก่น. Retrieved February 16, 2015, from https://center.kkmuni.go.th.

ระบบบริการแผนที่ชุมชน. (2553). เทศบาลนครขอนแก่น. Retrieved February 16, 2015, from https://122.154.129.219/kkmuni_map/.

Khon Kaen Center. (2015). เส้นทางเดินรถสองแถว จังหวัดขอนแก่น. Retrieved February 16, 2015, from https://www.khonkaencenter.com/maps/KK_Bus_routes.htm.

สนอง รัตนภักดี. (2557). ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านขามเรียง. (สัมภาษณ์) วันที่ 2 สิงหาคม 2557.

Borras, Gérard. (2001). Président de la CCI de Monpellier, nov 2001, Les Halles et Marchés : Notre Art de vivre, Chambre de commerce et d’industrie de Monpellier.

CHANUT, O. et CAPO, C. (2012). Business model et positionnements voulus des nouveaux concepts de proximité en France : une grille d’analyse appliquée à la branche proximité de Casino, Colloque Etienne Thil, Lille, 29-30 novembre.

Conseil National des Centres Commerciaux, (2003). Quel avenir pour le commerce de proximité dans les Quartiers?. Retrieved February 16, 2015, from https://www.cdcf.com/ressources/DOCUMENTS/Etude_Commerce-dans-les-quartiers.pdf.

FUBicy. (2015). Fédération française des Usagers de la Bicyclette), Commerce de centre-ville et de proximité et modes non motorisés, Rapport final Publication ADEME no4841. Retrieved February 16, 2015, from https://www.fubicy.org/IMG/pdf/VeloCommerce03RapFin.pdf.

Institut national de la statistique et des études économiques. (2010). Note AFRESCO no 543. LE COMMERCE DE PROXIMITE, Un concept élargi. Retrieved February 16, 2015, from https://afresco.net/files/notes/afresco543.pdf.

Laut. J.L. (1998). « Proximité et commerce : pour l'éclairage du concept ». In : Communication et langages. N°116, 2ème trimestre. P. 92-107.

LEHU, J.M. (2004). L’encyclopédie du marketing. Editions d’organisation. Eyrolles.

Marchalot, E. (2010). Distribution et centre-ville : vers un retour du commerce de proximité ?. (Master 2 professionnel en Sciences du Management - Spécialité Logistique). Mémoire de fin d’études. Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.

Ondes moyennes. (2006). La lettre d’information de la Fédération des Maires des Villes Moyennes, Vente au déballage : Une circulaire rappelle les règles. , numéro 325 du 19 avril 2006.

Weber. (1912). cited by Marchalot, E. (2010). Distribution et centre-ville : vers un retour du commerce de proximité ?. (Master 2 professionnel en Sciences du Management - Spécialité Logistique). Mémoire de fin d’études. Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne.